Bokslutet: Betydande förlust av skatteintäkter ledde till underskott i ekonomin

Efter två år med överskott uppvisar Lovisa stads ekonomi underskott. Enligt bokslutet för 2018 uppvisar stadens ekonomi ett underskott på sammanlagt 6,7 miljoner euro.

Den ursprungliga budgeten hade ett underskott på 0,4 miljoner. Den viktigaste enskilda orsaken till resultatet var att samfundsskatteinkomsterna blev lägre än planerat.

– Det är viktigt att notera att det stora underskottet för 2018 inte kan skyllas på överskridna kostnader utan på underskridna inkomster, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Det positiva i resultatet är att kommunalskatteintäkterna steg betydligt. Det här beror på att arbetslösheten har minskat och lönerna har stigit. Mängden är ändå beroende av hur invånarantalet utvecklas.

Oker-Blom konstaterar att årets resultat är den olyckliga summan av flera tråkiga överraskningar.

– Delvis var det engångsföreteelser, delvis måste och kommer de att leda till förändringar.

Skatteintäkter svåra att förutspå

Kommunfältet har under 2018 fått uppleva hur svårt det är att uppskatta skatteintäkter. Den största enskilda faktorn bakom stadens resultat är det faktum att skatteintäkterna avvek avsevärt från den ursprungliga budgeten.

Samfundsskatteinkomsterna underskred den ursprungliga budgeten med 3,2 miljoner euro och kommunalskatteinkomsterna med 2,0 miljoner euro. Fortums utmärkta resultat under tidigare år påverkade Lovisas andel av samfundsskatten positivt år 2017. Andelen sjönk betydligt år 2018.

Också andelen av kommunalskatten minskade 2018 bland annat för att invånarantalet minskade. Kommunalskatteinkomsterna inom hela kommunsektorn belastades 2018 av en betydande andelsutjämning som gjordes i slutet av 2018 mellan staten och kommunsektorn, rekordstora förskottsåterbäringar och en andelsjustering som gjordes för skatteinkomsterna 2018. Som en följd av det här uppvisade  där kommunsektorn betalade ca. 169,0 miljoner ero till staten. Skatteinkomsterna i Lovisa var sammanlagt 5,6 miljoner lägre än man räknat med i den ursprungliga budgeten.

Statsandelarna överskred den ursprungliga budgeten med 459 000 euro, men var trots det 869 000 euro mindre än 2017. Statsandelarna uppgick till sammanlagt 24,3 miljoner euro (25,2 miljoner euro år 2017).

Investeringsbehovet fortsätter – lönsamheten och produktiviteten bör säkras

Lovisa är en stad som utvecklas aktivt och har ett fortsatt behov av investeringar. Fjolårets största investeringar var de skolbyggen som inleddes år 2018. Problemen med inneluften i Harjurinteen koulu orsakade ett tråkigt och överraskande behov av tilläggsanslag.

Det nya tvåspråkiga skolcentret i Forsby växer fram. Det och den nya högstadieskolan är stadens största investeringar 2018.

I en ursprungliga budgeten för 2018 hade sammanlagt 10,1 miljoner reserverats för investeringar, varav 8,2 miljoner var reserverade för staden och 1,8 miljoner för vattenaffärsverket. Under året uppstod ett behov av tilläggsanslag på sammanlagt 4,8 miljoner, vilket delvis berodde på inneluftsproblem. Ett annat betydande projekt var den tvååriga saneringen av köksnätet, som staden satsade 528 000 euro på under 2018.

Lovisa Vattenaffärsverk fortsatte bygga Pernå stomlinje, som utföll på cirka 500 000 euro under året som gick. Affärsverket köpte även på hösten 2018 egna verksamhetslokaler på Chiewitzgatan för 426 000 euro. Vattenaffärsverkets resultat uppvisade ett överskott på 233 000 euro och höll sig till budgeten. Försäljningsinkomsterna blev något lägre än uppskattat, men genom att minska på utgifterna har man nått ett positivt resultat.

Bokslutet behandlas av stadsstyrelsen i Lovisa den 27.3.2019 och därefter i stadsfullmäktige. Det publiceras i sin helhet på ekonomisidorna på stadens webbplats efter styrelsebehandlingen.