Fullmäktigepresidiet och styrelsen byts ut i juni

Valtuuston kokous

Ny mandattid för de ledande förtroendeuppdragen, ny organisation för grundtrygghetscentralen och gratis konditionssal för arbetslösa och seniorer behandlas i förtroendeorganen den här veckan.

Den tvååriga mandattiden för Lovisa stadsfullmäktiges presidium och stadsstyrelsen tar slut i slutet av maj. Stadsstyrelsen föreslår enligt föredragningslistan för sitt möte måndagen den 8.4 för stadsfullmäktige att fullmäktige väljer nytt presidium och ny styrelse för tiden 1.6.2019–31.5.2021. Eftersom den nya utvecklings- och koncernsektionen har samma mandattid som stadsstyrelsen väljs nya medlemmar även för sektionen.

Bland ärendena på stadsstyrelsens föredragningslista hittas även omallokering av långsiktiga placeringar och en sammanslagning av medborgarinstitutens förvaltning.

Stadsstyrelsens föredragningslista 8.4.2019

Vem svingar ordförandeklubban i stadsfullmäktige från och med juni? Det nuvarande fullmäktigepresidiets och stadsstyrelsens mandattid är på slutrakan.

Gratis konditionssal för seniorer och arbetslösa?

Välfärdsnämnden besluter på sitt möte den 10.4 om pensionärer och arbetslösa ska frigöras från att betala avgift för stadens konditionssalar. Enligt beslutsförslaget skulle arbetslösa och personer över 70 år få använda stadens konditionssalar gratis från och med september 2019. Bakom förslaget ligger en fullmäktigemotion.

Välfärdsnämnden fattar också beslut om hur anslagen för investeringar som underskrider 100 000 euro ska fördelas 2019 inom nämndens ansvarsområde. Enligt förslaget ska anslagen fördelas som följande:

Tjänstemannagården, fasadrenovering, 99 000 euro

Idrottshuset i Liljendal, sanering av automationssystem, 20 000 euro

Valkom allaktivitetshus, lokalarrangemang (underhållsreparationer), 31 000 euro.

Välfärdsnämndens föredragningslista 10.4.2019

Grundtryggheten får ny organisationsstruktur

Den största frågan som grundtrygghetsnämnden tar sig an under sitt möte den 11.4 är godkännande av grundtrygghetscentralens organisationsförändring. I samband med stadens organisationsreform i årsskiftet 2019 bevarades centralens nuvarande organisation med den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen i åtanke. Eftersom den riksomfattande reformen misslyckades är det skäl att omorganisera den lokala grundtrygghetsverksamheten.

Den nya organisationsstrukturen tas i bruk den 1.9.2019. Målet är inte att minska på mängden personal, utan antalet chefsnivåer. Dessutom vill man centralisera chefsarbetet. Enligt förslaget minska antalet chefer med sammanlagt sex personer fram till nästa år.

Den nya organisationen förutsätter ändå att man grundar en ny chefsuppgift. Socialarbetet för vuxna har lidit av personalbrist hela fjolåret och delområdet behöver en ledande socialarbetare till närförman. Därför föreslås för grundtrygghetsnämnden att den vidare föreslår för styrelsen och fullmäktige att en ny tjänst som ledande socialarbetare grundas.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 11.4.2019