Understöd för kultur- och fritidsverksamhet i förtroendeorganen denna vecka

LWT tapahtumassa ihmisiä kadulla

Stadsstyrelsen i Lovisa besluter bland annat om att intensifiera samarbetet mellan staden och Lovisa Historiska Hus rf. Välfärdsnämnden delar ut understöd åt lokala föreningar. Grundtrygghetsnämnden överväger att skaffa halkskydd åt seniorer.

Stadsstyrelsen tar på måndagen den 6.5 ställning till om Lovisa stad ska understöda evenemanget Lovisa Historiska Hus med ett kontinuerligt kontrakt. Enligt det samarbetskontrakt som slöts i fjol tog staden hand om bland annat trafikarrangemang och deltog i marknadsföringen av evenemanget.

Enligt förslaget skulle kontraktet vara i kraft tillsvidare. Dessutom skulle Lovisa stad stöda evenemanget med 30 000 euro per år. Meningen är att säkra kontinuiteten av evenemanget, som är känt i hela landet. Evenemangsveckoslutet i augusti lockar cirka 15 000 besökare till Lovisa.

Uppdatering 7.5.2019 kl. 10: Stadsstyrelsen beslöt på mötet att remittera ärendet för ny behandling.

Stadsstyrelsen 6.5.2019

Pågående års understöd åt idrotts-, ungdoms- och kulturföreningar delas ut i välfärdsnämnden den 8.5. Föreningars och klubbars verksamhet understöds med mindre och större summor i form av verksamhets- och punktunderstöd.

Enligt förslaget tilldelas 18 idrottsföreningar sammanlagt 35 700 euro i verksamhetsstöd. 17 ungdomsföreningar delar på sammanlagt 15 900 euro i verksamhetsstöd, medan 18 kulturföreningar delar på 18 200 euro för sin verksamhet. Förslagen till vem som får understöd finns i välfärdsnämndens föredragningslista.

Välfärdsnämnden 8.5.2019

Grundtrygghetsnämnden har en diger föredragningslista att behandla på sitt möte torsdagen den 9.5. Nämnden tar ställning till bland annat välfärdsöversikten för Lovisa och Lappträsk 2018, förnyande av stadens patientregister, konkurrensutsättning av talterapitjänster och fortsättning på trygghetstelefontjänsten.

Utöver det besluter nämnden om invånare i senioråldern skaffas halkskydd för skor. Många seniorer skaffar på eget initiativ lämpliga halkskydd eller dubbskor, men halkskydd kunde delas ut åt dem som av någon orsak inte ännu har skaffat sådana. Enligt grundtrygghetscentralens uppskattning skulle 30 par om året räcka till.

Grundtrygghetsnämnden 9.5.2019

Den här veckan möts även revisionsnämnden (8.5) samt nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion (7.5).