Lovisa övergår till höjdsystemet N2000

Pernajan Storkobban silokalliot

Lovisa stad förbereder sig på att övergå till höjdsystemet N2000. Uppgifterna för det höjdsystem som staden nu använder är från 1960. På grund av landhöjningen är man tvungen att förnya det nationella höjdsystemet med 40–50 års mellanrum. Landhöjningen ändrar höjderna, vilket bland annat syns i att strandlinjen förflyttas på kusten.

Landhöjningen är ett fenomen som förorsakas av istiden: under istiden trycktes jordskorpan ner av ismassan. Efter istiden började jordskorpan stiga och fenomenet fortgår ännu. Hur snabbt landhöjningen sker varierar på olika håll i Finland. I Lovisaområdet är den uppskattade skillnaden mellan höjdsystemen N60 och N2000 cirka 20 cm.

Den ungefärliga skillnaden mellan systemen N6- och N2000 i centimeter. Bild: Veikko Saaranen, Lantmäteriverket

I användning hos grannarna

Det nya höjdsystemet N2000 har tagits i bruk nationellt och i de flesta städerna i Finland, och det grundar sig som namnet säger på jordskorpans läge år 2000. Av grannkommunerna har bland annat Borgå, Kotka, Sibbo och Fredrikshamn redan övergått till att använda höjdsystemet N2000.

Lovisa använder det äldre höjdsystemet N60 som är det första höjdsystemet som omfattar hela landet. Höjdsystemet N60 grundar sig på mätningar av jordskorpans läge 1960.

Stadsstyrelsen har i budgeten 2017–2019 behandlat inledandet av planeringen av övergången till höjdsystemet N2000. Med stadsgeodetens beslut 17.1.2017 valdes Geopixel Oy till planerings- och kalkyleringskonsult för övergången till höjdsystemet.

Utgående från Geopixels planer konkurrensutsattes en mätningskonsult för projektet. Utgående från anbudsförfarandet valdes Tampereen Rajamerkki Oy till uppgiften.

Mätningarna syns i gatubilden

Tampereen Rajamerkki Oy kommer att precisionsavväga 11 olika områden i staden och utgående från mätningsresultaten kommer man att beräkna skillnaden mellan höjdsystemen N60 och N2000. Det här resultatet används i ett senare skede för att uppdatera höjduppgifter och -kurvor i stadens system.

Vi meddelar senare den egentliga dagen då vi övergår till nya höjdsystemet. Målet är att övergången sker före årets slut. Att byta höjdsystem är inte tekniskt svårt men förutsätter att man uppdaterar alla de databaser till program som innehåller geografisk data där höjdkoordinater ingår samt möjligtvis andra dataregistersystem.

Projektet framskrider enligt planerna och i detta skede av projektet kan man i gatubilden se mätkonsulter som utför sitt arbete. När projektet framskrider informerar vi både allmänt och riktat till byggare om hur projektet framskrider och hur det inverkar.

Förnyelsen inverkar på byggandet

Ändringen av höjdsystemet inverkar närmast på byggandet och byggnadsplaneringen. Till exempel byggprojekt där planen uppgjorts enligt systemet N60 men märkningarna i terrängen gjorts enligt systemet N2000 skulle byggandet ske 20 centimeter för lågt jämfört med den planerade höjdnivån.

Tilläggsuppgifter om projektet ger GIS-planerare Eero Vihavainen, 0440 555 237, eero.vihavainen@loviisa.fi.