Lovisa tar i bruk dagvattenavgift

Lovisa stad tar vid årsskiftet 2018–2019 i bruk en fastighetsspecifik dagvattenavgift. Fastighetens storlek och typ avgör hur stor avgiften blir. I Lovisa omfattas cirka 4 600 bebyggda fastigheter på detaljplaneområde av avgiften.

Då markanvändnings- och bygglagen samt lagen om vattentjänster förnyades i september 2014 flyttades ansvaret för hanteringen av dagvattenavgift på kommunerna. För tillfället täcks kostnaderna för dagvattenhantering av skatteintäkter och avloppsvattenavgifter.

I Lovisa har man utrett hur dagvattensystemet ska drivas, finansieras och utvecklas i framtiden. Med dagvattensystem avses alla konstruktioner, anordningar och lösningar med vilka man infiltrerar, fördröjer, leder eller behandlar dagvatten.

Fastighetstyp och -storlek avgör

Med en årlig, fast avgift täcker man de kostnader som uppstår av att hantera dagvattnet. I fortsättningen beställer Lovisa stad tjänster för drivandet av avloppshanteringen av dagvatten av vattentjänstverket. Även framtida dagvatteninvesteringar görs av staden.

Dagvattenavgiftens enhetspris är 47 euro i året. Enhetspriset multipliceras enligt koefficienter för fastigheter av olika typ och storlek. För till exempel en stor flervåningsfastighet är dagvattenavgiften nio gånger enhetspriset, alltså 423 euro i året.

Med hjälp av fastighetsspecifika grunder görs dagvattenavgiften rättvis och tydlig. Affärs- och industrifastigheter har i genomsnitt mer ogenomträngliga ytor än småhus.

Tabell: Fastighetsspecifika dagvattenavgifter inom verkningsområdet för dagvattensystemet (euro per år)

fastighetstyp och -storlek liten medelstor stor vidsträckt
små- och parhus 47 47 47 70,50
radhus 141 211,50 317,25 476,11
flervåningshus 188 282 423 634,50
affärsfastighet eller offentlig byggnad 235 352,50 528,75 793,36
industrifastighet 282 423 634,50 951,75