Lovisa tar i bruk dagvattenavgift

Lovisa stad tar vid årsskiftet 2018–2019 i bruk en fastighetsspecifik dagvattenavgift. Fastighetens storlek och typ avgör hur stor avgiften blir. I Lovisa omfattas cirka 4 600 bebyggda fastigheter på detaljplaneområde av avgiften.

Då markanvändnings- och bygglagen samt lagen om vattentjänster förnyades i september 2014 flyttades ansvaret för hanteringen av dagvattenavgift på kommunerna. För tillfället täcks kostnaderna för dagvattenhantering av skatteintäkter och avloppsvattenavgifter.

I Lovisa har man utrett hur dagvattensystemet ska drivas, finansieras och utvecklas i framtiden. Med dagvattensystem avses alla konstruktioner, anordningar och lösningar med vilka man infiltrerar, fördröjer, leder eller behandlar dagvatten.

Fastighetstyp och -storlek avgör

Med en årlig, fast avgift täcker man de kostnader som uppstår av att hantera dagvattnet. I fortsättningen beställer Lovisa stad tjänster för drivandet av avloppshanteringen av dagvatten av vattentjänstverket. Även framtida dagvatteninvesteringar görs av staden.

Dagvattenavgiftens enhetspris är 47 euro i året. Enhetspriset multipliceras enligt koefficienter för fastigheter av olika typ och storlek. För till exempel en stor flervåningsfastighet är dagvattenavgiften nio gånger enhetspriset, alltså 423 euro i året.

Med hjälp av fastighetsspecifika grunder görs dagvattenavgiften rättvis och tydlig. Affärs- och industrifastigheter har i genomsnitt mer ogenomträngliga ytor än småhus.

Tabell: Fastighetsspecifika dagvattenavgifter inom verkningsområdet för dagvattensystemet (euro per år)

fastighetstyp och -storleklitenmedelstorstorvidsträckt
små- och parhus47474770,50
radhus141211,50317,25476,11
flervåningshus188282423634,50
affärsfastighet eller offentlig byggnad235352,50528,75793,36
industrifastighet282423634,50951,75