Multikopter till hjälp för stadens kart- och planläggningsarbete

Tekniska centralen i Lovisa planerar att skaffa en fjärrstyrd multikopter eller drönare. Koptern och dess program skulle underlätta avsevärt till exempel planläggning och upprätthållandet av kartsystem. Tekniska nämnden tar ställning till anskaffningen på sitt möte torsdagen den 27.9.2018.

Till koptern hör även datorprogram som behövs för att planera och övervaka flygningen samt för att behandla det material som produceras. Flygmönstret, -tiden och -hastigheten samt var och hur tätt bilderna tas bestäms med ett program.

Med analysprogrammen kan man producera till exempel ortofoton, punktmoln, 3D-modeller och videomaterial med hög kvalitet. Till en tillräckligt stor kopter kan man i framtiden koppla till exempel laserskannare eller sensorer.

Koptern skiljer sig från så kallade konsumentdrönare när det gäller teknik, bärkraft och flygtid. Lokaliseringsprogrammet mäter avstånd med en centimeters noggrannhet och kopterns ställning och lutning mäts exakt. Kopterns teknik går att uppdatera helt och hållet.

Billigare och effektivare än köptjänster

Systemet skulle bland annat komplettera och effektivera stadens lagstadgade skyldighet att upprätthålla stamkratan.

– För tillfället har staden ingen slipad och tillräckligt effektiv process för att upprätthålla baskartan, säger GIS-planerare Eero Vihavainen.

En multikopter med den utrustning och de program som behövs kostar ungefär 60 000 euro. Priset låter högt, men enligt Vihavainen skulle redan ett par köpta luftfotograferingar kosta mer än en egen kopter.

– Till exempel fotografering, ortofoto och punktmoln av ett 50 hektar stort område skulle kosta grovt räknat 30 000 euro utan skatt om vi köper tjänsten av ett privat företag. Dessutom måste varje fotografering konkurrensutsättas. Med en egen kopter kräver fotograferingen och analysen några timmars arbetsinsats av en person.

En egen kopter skulle lätta betydligt på stadens mätningspersonals nuvarande arbetsbörda.

Kan användas till mycket

Vihavainen berättar att staden har bekantat sig bland annat med den kopter och arbetsprocess som Jyväskylä stad har använt i över tre år. Anskaffningen har beretts sedan början av 2018.

Ett eget kopter- och kamerasystem kan utnyttjas mångsidigt inom stadens funktioner. Koptern kan användas bland annat till stöd för byggnads- och miljöövervakning, visualisering och dokumentation eller turism och marknadsföring av staden.

Den möjliga anskaffningen av en kopter och tillhörande utrustning kommer att konkurrensutsättas. Tekniska nämnden i Lovisa behandlar frågan på sitt möte torsdagen den 27.9.2018.

Tekniska nämndens föredragningslista 27.9.2018