Vattenaffärsverkets bokslut och marktäkt i Garpgård i förtroendeorganen

Direktionen för Affärsverket Lovisa vatten samt byggnads- och miljönämnden har möten denna vecka. Bokslutet för vattenaffärsverket 2018 visar att räkenskapsperioden har ett överskott.

I vattenaffärsverkets bokslut framkommer att räkenskapsperiodens överskott är 253 649 euro, medan överskottet uppskattades i budgeten till 58 850 euro. Omsättningen underskred budgeten med 85 821 euro.

Verksamhetsutgifterna underskreds med 158 464 euro och avskrivningarna var 52 552 euro över budgeten. Dessutom underskred finansieringsintäkterna och -utgifterna budgeten med 39 605 euro.

I beredningen föreslås att överskottet för 2018 överförs till kontot för över-/underskott. Det bör beaktas att affärsverket har ett underskott på över 360 000 euro från tidigare år och därför behövs det även i fortsättningen räkenskapsperioder med överskott, konstateras i förslaget. Av det ackumulerade underskottet för 2019 blev 108 013 euro kvar.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för Affärsverket Lovisa vatten 2018 finns i direktionens föredragningslista för den 5.3.2019.

Byggnads- och miljönämnden tar på torsdagen den 7.3 ställning till om ett markbyggnadsföretag får fortsätta med marktäkt på ett område i Garpgård. Täktområdet är 2,4 hektar stort och ligger vid landsväg 170. Enligt stadens miljöskydds förslag finns det inga hinder för att verksamheten kan fortsätta.

Byggnads- och miljönämnden tar också del av byggnadsinspektörernas tjänsteinnehavarbeslut för tiden 26.1-24.2.2019.

Byggnads- och miljönämnden, föredragningslista 7.3.2019