Åkerodlingarna drabbade av vårens torka – Stöd och information till jordbrukare


Kampanjen Land i sikte följer noga tillväxten på åkrarna på landsbygden i Lovisa. Vårens torka har särskilt drabbat vallgrödorna och vårsådden. Höstsäden har klarat sig bra, men vallgrödorna har lidit och den första skörden har varit dålig i Nyland. Det växer glest med brodd, och regn välkomnas.

Utmaningar och lösningar

Jordbrukarna hoppas på lättnader i stödvillkoren för att säkerställa att höet räcker till, för vallskörden på obligatoriska icke-produktiva arealer får inte bärgas förrän 31.8 enligt stödvillkoren. Många överväger om det är lönsamt att bespruta ogräs, eftersom torkan också begränsat spridningen av ogräsväxter. Man följer principerna för integrerat växtskydd noggrant. Läs mer på Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats.

Stöd för hållbart jordbruk – Jordbruksstöd och en gemensam jordbrukspolitik

Ansökningen om åkerstöd pågår just nu. Gårdarna kan lämna sin ansökan elektroniskt i tjänsten Vipu – sista inlämningsdag är 18.6.2024. Finlands nationella fokusområden i genomförandet av den förnyade gemensamma jordbrukspolitiken är:

  • Att främja en aktiv livsmedelsproduktion
  • Att stärka jordbrukets klimat- och miljömässiga hållbarhet
  • Att trygga en livskraftig landsbygd som förnyar sig

Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland beviljar varje år cirka 26 miljoner euro i jordbruksstöd. Slutbetalningen för fjolårets stöd betalas ut före utgången av juni, 5–15 procent av det totala stödet. Mer information i Vipu-tjänsten.  


Förlusten av biologisk mångfald bekämpas – Ett projekt för biologisk mångfald

Projektet för biologisk mångfald, Priodiversity LIFE, med en finansiering på 50 miljoner euro, är Finlands största projekt för bekämpning av förlusten av biologisk mångfald. Projektets mål:

  • Att utarbeta program för biologisk mångfald i åtta landskap.
  • Att restaurera och vårda värdefulla naturobjekt såsom skogar och fågelvatten.
  • Att upprätta ett nätverk för biodiversitetsutbildning för att sprida bästa praxis.
  • Att hitta nya finansieringsformer för att bekämpa förlusten av biologisk mångfald.

Projektet pågår 2024–2031 och finansieras delvis av EU.
Mer information: projektet Priodiversity LIFE.

Vi tackar alla jordbrukare för ert viktiga arbete och uppmuntrar er att utnyttja stödmöjligheterna!

Lovisa stads landsbygdsenhet arbetar för att stödja de lokala jordbrukarna på bästa möjliga sätt. Om ni behöver hjälp eller mer information om jordbruksfrågor, vänligen kontakta oss.

Med vänlig hälsning

Landsbygdsenheten
Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur