Ändring av byggnadsordningen främjar installering av solpaneler i Lovisa

Foto: Jarmo Welling

Lovisa stad har tagit ett betydande steg mot en hållbarare framtid genom att göra en ändring i byggnadsordningen i syfte att underlätta installering av solpaneler på detaljplaneområden. Ändringen trädde i kraft redan den 28 december 2022. Den har fått ett brett välkomnande och har satt fart på installeringen av solpaneler i Lovisatrakten. Det redogörs för ändringen av byggnadsordningen också i databanken Kestävyysloikka, som drivs av Finlands miljöcentral.

Kravet på ett åtgärdstillstånd för installation av solpaneler ligger nu på samma nivå både inom och utanför detaljplaneområde. Detta betyder att det inte längre behövs ett åtgärdstillstånd för solfångarsystem som installeras på byggnader, såvida de inte väsentligt påverkar stadsbilden eller miljön och såvida byggnaderna inte är skyddade genom detaljplan eller med stöd av byggnadsskyddslagen.

Byggnads- och miljönämndens ordförande Veli-Matti Mettinen: ”Idén till initiativet kom från kommuninvånare som ansåg att det var besvärligt med åtgärdstillstånd och att tillståndet fördröjde installationen av solpaneler. Förändringen har tydligt svarat mot behoven och stött stadens mål om att främja ibruktagandet av förnybara energiformer.”

Småhusområden och bondgårdar inspireras av förändringen

Enligt företagen på branschen har installation av solpaneler blivit markant vanligare sedan ändringen av byggnadsordningen. Det finns ännu inte exakta uppgifter om antalet installerade paneler i Lovisa, men livlig aktivitet har observerats i småhusområden runt om i staden. Också bondgårdar har investerat i solenergi i allt högre grad.

Ändringen av byggnadsordningen har gynnat såväl fastighetsägare som aktörer på branschen. Förändringen har effektiverat tillståndsprocessen och minskat byråkratin, vilket underlättat såväl installationen som företagens verksamhet i trakten.

Lovisabon Jarmo Welling, som hade en betydande inverkan på att ändringen gjordes: ”Genom ändringen fick Lovisaborna bättre möjligheter att agera enligt rekommendationerna när Finlands regering uppmuntrade medborgarna att skaffa solpaneler och spara energi.”

Solpaneler är ett steg mot en hållbarare framtid

Foto: Toni Sepperi

Bruksbon Toni Sepperi lät installera solpaneler på sitt hustak redan 2020. Sepperi har varit nöjd med lösningen. ”Solpaneler är ett bra och underhållsfritt sätt att producera energi för egen användning. Särskilt vid soligt väder på våren får man effektivt utnyttjat solpanelerna nästan maximalt, när det fortfarande är kallt ute och det behövs energi för att värma huset. På sommaren får man själv en större nytta av solpanelerna om man har en elbil som överskottsproduktionen kan avledas till i stället för att sälja el”, konstaterar Sepperi.

Artikel på finska

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur