Ändringar i småbarnspedagogikens avgifter från och med 1.8.2018

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är bundna till index med stöd av 16 § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016). Indexjusteringarna görs vartannat år.

Klientavgifterna för småbarnspedagogiken har justerats enligt prisindexet för undervisningsverksamhet och inkomstgränserna för avgifterna enligt det allmänna förtjänstnivåindexet.

Med anledning av indexjusteringarna kontrolleras avgifterna också i Lovisa. Vi ber alla barns vårdnadshavare att under majmånad lämna in blanketten för inkomstutredning med bilagor till adressen:

Lovisa stad
Småbarnspedagogikens fakturering
PB 68
07901 Lovisa