Ännu kan man svara på GIS-enkäten om byarna i Lovisa

Det går fortfarande att svara på den GIS-enkät som Lovisa stad öppnade i slutet av december för nuvarande och före detta byinvånare.

Med denna enkät samlar vi in synpunkter som invånarna i byarna i Lovisa har om utvecklingen av sin hemby eller före detta hemby. Svaren är anonyma och kommer att användas som stöd för utvecklingsplaneringen av markanvändningen på dessa områden. Resultaten används för att bedöma vilka behov för planläggning det finns på olika områden. Enkätmaterialet används eventuellt också då marknadsföringen av olika områden planeras.

Det har förts en del diskussion om enkäten bland annat i sociala medier, och en del av dem som besvarat enkäten har upplevt utmaningar med svarandet. Det vanligaste problemet har gällt utritningen av gränserna för byområdet, efter vilket den som svarat inte kunnat gå vidare i enkäten. Utritningen av området avslutas genom att klicka på nytt på den punkt där man påbörjade utritningen. Efter detta kommer man vidare i enkäten. Vi ber dem som svarar på enkäten att märka ut byområdets gränser, eftersom vi vill få byinvånarnas syn på var gränserna för den egna byn går. Särskilt gränserna för mindre byar är ofta information som går i arv, och över detta slag av information har vi inte samlat kartuppgifter tidigare. Ett av syftena med enkäten är också att få till stånd en så uttömmande lista över namnen på byarna i Lovisa som möjligt.

Planeraren hjäper vid behov i Lovinfo 17.1.

För många är det lättast att besvara enkäten på dator, men det går också att svara på den med smarttelefon eller surfplatta. Staden rekommenderar dock att man använder dator. Som förvald bakrundskarta i enkäten används nu den flygbild som är bekant från Google Maps. Bakgrundskartan kan bytas till en annan i det övre högra hörnet av fönstret. 

Planerare Timo Leikas finns på plats i Lovinfo fredag 17.1.2020 kl. 13–16 och hjälper vid behov med enkäten. 

Enligt uppgifterna hittills har mer än 270 personer lyckats avgränsa ett byområde i enkäten. Detta antal gäller sådana svar där avgränsningen på kartan har sparats och getts ett namn. Utöver detta finns det avgränsningar som sparats utan namn för byn. Svar har inkommit för hela Lovisaområdet, dock flest för Pernå och Liljendal. 

Vi går grundligt igenom materialet efter att enkäten stängts. Alla svar beaktas vid analyseringen av materialet oberoende av om den som besvarat enkäten kommit ända fram till slutet eller ej. 

Bland dem som svarat lottar vi ut tre presentkort till Kino Marilyn. Du kan delta i utlottningen genom att skriva in ditt telefonnummer i fältet som finns i slutet av enkäten. Lämna fältet tomt om du inte vill delta. Telefonnumret kan inte kopplas ihop med de övriga svaren i enkäten. 

Besvara GIS-enkäten på adressen https://app.maptionnaire.com/sv/7404/. 

Enkäten är öppen till 26.1.2020. 

Närmare information: 

planerare Timo Leikas
timo.leikas@loviisa.fi
0440 555 344