Ärenden som behandlas på stadsstyrelsens möte 26.6.2023

På stadsstyrelsens möte 26.6.2023 behandlas bland annat följande ärenden:

  • Lovisa stads policy för kapitalanskaffning och placeringar: Efter en ändring i kommunallagen nyligen är det nu fullmäktige som ska fatta beslut om grunderna för skötseln av tillgångarna och grunderna för finansierings- och placeringsverksamheten. Stadsstyrelsen behandlar nu för egen del ett förslag till policy för Lovisa stads kapitalanskaffning och placeringar. Förslaget finns som bilaga till ärendet.
  • Planförslaget till delgeneralplan för Valkom med närområden föreslås nu framläggas offentligt utan de ändringar som gjordes vid näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträde 25.5.2023. Ärendet överfördes till styrelsen då stadsdirektören 7.6.2023 beslutade utöva sin övertagningsrätt angående näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut. I beredningen av ärendet kan du läsa en kort beskrivning av vad övertagningsrätt innebär.
  • En fullmäktigemotion om att sluta kalhugga de skogar som ägs av Lovisa stad. Landsbygdsnämnden beslöt på sitt möte 30.3.2023 föreslå att motionen inte leder till åtgärder. Motionen och nämndens motiveringar för sitt beslut hittar du i föredragningslistan.
  • Utlåtande gällande Borgå stads förslag om ordnandet av arbetskraftsservice i östra Nyland

Stadsstyrelsens föredragningslista 26.6.2023