Arvepengarna i användning sakta men säkert

På bild: specialklasslärare Tuula Åminne

Lovisa stad mottog i slutet av 2021 en arvedel på cirka 410 000 euro. Stadsstyrelsen beslutade 7.2.2022 om ramarna för användningen av arvet. Syftet är att använda av arvet 100 000 euro för 13–29-åriga ungdomar, 100 000 euro för byar i Lovisa och 200 000 euro för hållbar och långvarig verksamhet och/eller hållbart och långvarigt alster på basis av en idétävling. Med hjälp av delen som riktats till ungdomar har det redan upphandlats bland annat en paketbil som fungerar som mobil ungdomslokal. Det har konstaterats att de övriga delarna kräver ytterligare utredningar och delaktiggörande av olika aktörer. För att genomföra detta har nu valts specialklasslärare Tuula Åminne.

– Arvets storlek är betydande för en stad som Lovisa. Vi är angelägna om att pengarna inte samlar damm på stadens konton utan kommer till nytta och glädje för invånarna. Samtidigt måste vi kunna garantera att fördelningen sker demokratiskt och med eftertanke, konstaterar Åminne.

Behov av personalresurs

Omfattningen av behovet att delaktiggöra olika aktörer blev klarare under 2022. I december hade det blivit klart att man behövde mer personalresurser för att kunna slutföra arvehelheten inom en rimlig tid. Sålunda beslutade välfärdsnämnden (numera kultur- och fritidsnämnden) att befullmäktiga chefen för kultur- och fritidsväsendet att med arvemedel anställa en person på deltid (50 %) för 11 månaders tid. Chefen för kultur- och fritidsväsendet kartlade under våren stadens personals möjligheter att sköta uppgiften på deltid. Speciallärare Tuula Åminne började 1.8.2023 och kommer att på deltid arbeta med att dela ut arvet. Åminne arbetar också som Lovisa stads koordinator för den barnvänliga kommunen.

– Vi är glada att vi hittade en erfaren och handlingskraftig kollega som Tuula att sköta ärendet, konstaterar chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson.  

För de unga

Av arvet används 100 000 euro för Lovisastadda 13–29-åriga ungdomar. Ungdomsfullmäktiges och ungdomstjänsternas (grundläggande ungdomsarbetet, uppsökande ungdomsarbetet och Navigatorn) förslag framlades för välfärdsnämnden i juni 2022. Efter utredningar godkände nämnden förslagen i augusti 2022. Arbetet som gjorts för förslagen har framskridit enligt det följande:

  • Bil till mobil ungdomslokal – Stadens ungdomsarbete anskaffade i december 2022 en sexpersoners bil av modellen Mercedes-Benz Sprinter. Med bilen når det mobila ungdomsarbetet ungdomar i olika delar av staden och i de olika byarna i Lovisa. Bilen kostade 40 697 euro.
  • En pilotperiod med ungdomspasset, det vill säga en mobilapplikation med vilken man kan aktivera ungdomar till olika hobbyer och evenemang, är under beredning med olika intressentgrupper. Ungdomspassverksamheten inleds på höstterminen 2023. Enligt nuvarande uppgifter är kostnaderna för Ungdomspasset knappa 6 000 euro för pilotperioden på 12 månader.  
  • Kulturproduktionsevenemang för ungdomar – En grupp ungdomar deltog i planeringen och förverkligandet av evenemanget Picnic on the Beach sommaren 2023. Det ordnades också utbildning för ungdomarna. För delaktiggörande av ungdomar detta och kommande år har avsatts 5 000 euro.
  • Mopoverksamhet – beredningen är med undantag av passlig plats färdigställd. 
  • Graffitivägg, kurser, arbetsverkstäder och gatukultur – Det önskas att väggen skulle placeras i samband med skejtparken. Handledaren är känd, den övriga beredningen fortsätter. 
  • Videoinspelningslokal – beredningen är med undantag av passlig plats färdigställd.

– Bilen har redan nu visat sig vara en fantastisk resurs för ungdomsarbetet i synnerhet utanför centrumområdet och även vad gäller de övriga förslagen är förväntningarna höga, konstaterar koordinerande uppsökande ungdomsarbetare Samira Al-Far.

Idétävling och byarna

Av arvet är syftet att använda 200 000 euro för hållbar och långvarig verksamhet och/eller hållbart och långvarigt alster. För att finna dessa har det föreslagits att en öppen idétävling ordnas. I maj 2022 godkände stadsstyrelsen välfärdsnämndens förslag om att av detta belopp använda 15 000 euro för förbättring av Bastion Ungerns belysning. Förbättringsarbetet gjordes i april 2023.

Dessutom kommer 100 000 euro att användas för byar i Lovisa. Arbetet för att delaktiggöra olika aktörer har redan inletts. Åminne hoppas på ett gott samarbete med organisationer och byaföreningar.