Att flytta verksamheten på Forsby hälsostation och budget på agendan på stadsstyrelsens sammanträde 2.12.2019

Stadsstyrelsen sammanträder måndag 2.12.2019. På föredragningslistan finns bland annat frågan om att flytta verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationens lokaler samt budget och ekonomiplanen för åren 2020-2022.

Siffrorna i budgeten och ekonomiplanen har uppdaterats så att de motsvarar den förhöjda inkomstskattesatsen som stadsfullmäktige fastställt. Stadsfullmäktige behandlar budgeten på sitt sammanträde 11.12.2019. Stadsstyrelsen behandlar också anslagsändringar till budgeten för 2019. Anslagsändringarna beror huvudsakligen på att inflödet av skatteinkomster har varit sämre än budgeterat.

Stadsfullmäktige behandlade ärendet om att flytta verksamheten på Forsby hälsostation på sitt sammanträde i oktober och beslutade att remittera ärandet för ny beredning. Efter det har grundtrygghetscentralen bedömt vilka konsekvenser överföringen av verksamheten har för kommuninvånarna genom att jämföra olika alternativ.

Utgående från bedömningen har man kommit fram till att det bästa alternativet är att överföra verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationen. Detta får stöd även av utvecklingsprogrammet i anslutning till den kommande social- och hälsovårdsreformen samt av utvecklingsprogrammets mål. En större del av tjänsterna kvarstår i Lovisa med större sannolikhet, om verksamheten är centraliserad och utvecklas i riktning mot programmets mål.
Det föreslås att stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att verksamheten på Forsby hälsostation flyttas till huvudhälsostationens lokaler senast 1.7.2020.

På föredragningslistan finns även köp av en fastighet i stadsdelen Ulrika-Märlax. Tomten är belägen på adressen Nordenskiöldsvägen 2 och ligger bredvid den så kallade Valintatalofastigheten. Köpesumman är 151 450 euro. På området pågår en ändring av detaljplan vilken skulle möjliggöra ett stort kvartersområde för servicebyggnader mellan Skärgårdsvägen och Lovisaviken.

Länk till stadsstyrelsens föredragningslista 2.12.2019