Barn och unga bör få tillräckligt med sömn och vila

En i Lovisa verksam grupp på ungefär 20–30 personer som samlas regelbundet och som går under namnet det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga har sedan våren 2023 diskuterat huruvida det är skäl att rekommendera gemensamma hemkomsttider för skolelever till stöd för föräldraskapet.

– Idén uppstod då man märkte att skoleleverna är allt tröttare i skolan. Det är viktigt att barn och unga har goda familjerelationer. Tid tillsammans med vuxna närstående samt tillräckligt med sömn hjälper barn och unga att orka. Sömn och vila är särskilt viktigt för barns och ungas utveckling eftersom sömn och vila gör det möjligt att lära sig nytt och komma ihåg det man lärt sig. Dessutom har unga ett större behov av sömn än vuxna. Enligt Mieli rf behöver unga ungefär 8–9 timmar sömn, berättar ordförande för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga, direktör för centralen för bildning och välfärd i Lovisa stad, Kirsi Kinnunen.

Under diskussionen har dessutom flera gånger lyfts fram oro över störande beteende hos unga på kvällar och veckoslut. Tanken var att rekommendationen om hemkomsttider skulle hjälpa föräldrarna att sätta gränser samt främja ungdomarnas välbefinnande.

Ungdomsfullmäktige (24.7.2023), skolornas rektorer (15.8–8.9.2023), äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning (14.8–7.9.2023), arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd (30.8.2023) samt några föräldraföreningar (15.8–8.9.2023) har gett utlåtande om ärendet.

Medlemmarna i det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga drog under sin diskussion 8.9.2023 på basis av utlåtandena slutsatsen att det ännu inte finns någon anledning att staden ger rekommendationer men att det är viktigt att påminna föräldrarna om att barn och unga behöver tillräckligt med sömn samt tid med sin familj.

– En betydande andel av ungdomarna lider av otillräcklig sömn, i synnerhet under skolveckan. Detta beror på att de går och lägger sig allt senare och måste vakna tidigt för att gå till skolan, konstaterar Kinnunen.

Enligt resultaten från enkäten Hälsa i skolan som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade i september 2023 sover cirka 44 % av eleverna i årskurs 8 och 9 samt studerande i gymnasierna i Lovisa mindre än åtta timmar under vardagar. Procentandelen för eleverna i årskurs 8 och 9 är betydligt större jämfört med procentandelen för hela landet som är 36,6 %. Utvecklingen är positiv speciellt för flickor i årskurs 8 och 9 (54,8 % 2021 -> 47,2 % 2023) och gymnasierna (52,3 % 2021 -> 40 % 2023). Över hälften av pojkarna i gymnasierna sover dock fortfarande mindre än åtta timmar under vardagar.

Enligt enkäten Hälsa i skolan 2023 tycker 14,9 % av eleverna i årskurs 4 och 5 att de inte sover tillräckligt Procentandelen är något större än procentandelen för hela landet som är 10,5 %. Var femte pojke i årskurs 4 och 5 i Lovisa tycker de inte sover tillräckligt och att jämfört med år 2021 har procentenheten fördubblats.

Mer information:

Ordförande för det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga, direktör för centralen för bildning och välfärd i Lovisa stad, Kirsi Kinnunen, 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan på webbplatsen av Institutet för hälsa och välfärd (THL)