Barnvänlig kommun – nu frågar Lovisa stad barn och unga om trygghet och välmående

Lovisa stadsfullmäktige beslöt 21.11.2018 att ansöka till utvecklingsarbetet av verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun. Unicef Finland har accepterat staden Lovisa som sin samarbetspartner. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och Unicefs internationella Child Friendly Cities-modell. Konventionen om barnets rättigheter gäller alla som är under 18 år.

Arbetet börjar med att staden kartlägger nuläget. Som en del av kartläggningen genomför staden en förfrågning bland barn och ungdomar i åldrarna 3–18 år med hjälp av undersökningsverktyget Webropol. Frågorna har formulerats i samarbete med verksamhetsmodellens koordinationsgrupp som utsetts av Lovisa stadsstyrelse. Koordinationsgruppen innefattar representanter från stadens olika verksamhetssektorer. Både tredje sektorn och ungdomsfullmäktige är representerade i gruppen. Förfrågningen består av både ja / nej- och öppna frågor. Alla frågor är relaterade till trygghet och välmående och genomförs enligt följande:

  • Vårdnadshavarna informeras på förhand om genomförandet av förfrågningen
  • Svaren ges och behandlas anonymt. Respondentens postnummer och ålder samlas in som bakgrundsinformation.
  • Webropol-länken för barn inom småbarnspedagogiken distribueras via småbarnspedagogikens egna kanaler. Förfrågningen genomförs i daghemmen under dagliga verksamhetstiden.
  • >Webropol-länken för barn och elever i förskolan och grundläggande utbildning samt gymnasiestuderanden distribueras via Wilma.
    • Barn och elever i förskolan och ÅK 1–2: Förfrågningen genomför HEMMA med vårdnadshavaren. Länken distribueras till vårdnadshavaren via Wilma.
    • ÅK 3–9 samt gymnasiestuderanden: Förfrågningen genomförs i skolan under skoldagen. Länken distribueras direkt till eleven via Wilma.
  • Webropol-länken för ungdomar som inte deltar i undervisningen i grundläggande utbildning eller gymnasiet delas via sociala medier och ungdomsarbete / uppsökande ungdomsarbete

Kartläggningen gäller alla barn och ungdomar i kommunen som är under 18 år. Om du är under 18 år och har ännu inte svarat i enkäten, svara före 14.5.2021 på adressen:
https://link.webropolsurveys.com/S/B04BA5B4C34CE301

När kartläggningen har genomförts i sin helhet kommer man  att välja vilka delområden som ska utvecklas och hur detta utvecklingsarbete ska genomföras i praktiken. I slutet av den tvååriga utvecklingsperioden utvärderar kommunen resultaten av sitt arbete och rapporterar dem till Unicef. Kommuner som arbetar enligt modellen kan få ett barnvänlig kommun-erkännande av Unicef efter att utvecklingsarbetet pågått i två år. Innan eventuellt erkännande för ett aktivt och långsiktigt utvecklingsarbete för att främja barnets rättigheter tilldelas, utvärderar Unicef utvecklingsprocessen och uppnådda resultat. Erkännandet gäller i två år. Arbetet slutar inte efter eventuellt erkännande. Verksamhetsmodellen handlar om kontinuerligt utvecklingsarbete.

Koordinator för modellen Den barnvänliga kommunen Tuula Åminne (tuula.aminne@edu.loviisa.fi) svarar på alla frågor som berör förfrågningen.