Begäran om påskyndade av delgeneralplan för Valkom och dess närområden i näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 21.11.2019

Valkon sataman opastetaulu Valkom hamnskylt

Lovisa Hamnfastigheter Ab har lämnat in en begäran om påskyndande av delgeneralplan för Valkom och dess närområden. Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar ärendet på sitt sammanträdande torsdag 21.11.2019.

Begäran gäller de områden som gränsar till Valkom hamn i den så kallade Valkomtriangeln, området för frilager och idrottsplan samt området kring Svenäsvägen. För en del av området är sedan tidigare en ändring av detaljplan anhängig.

Förslaget för nämnden är att begäran beaktas vid utarbetandet av delgeneralplan för Valkom och dess närområden. I beredningsskedet utarbetas två planutkast till delgeneralplan där olika alternativ undersöks.

I det ena alternativet bevaras största delen av bostadsområdet i Estlandstriangeln, och i det andra undersöks placeringen av hamnrelaterade funktioner, såsom lokaler och skyddsområden.

Området kring Svenäsvägen undersöks också med tanke på såväl boendeandvändning som behovet av skyddsområden för hamnen och järnvägen. Buller- och dammodelleringen för hamnområdet och järnvägen uppdateras i samarbete med hamnområdets aktörer. Också de tekniska alternativen i fråga om buller- och dammbekämpning undersöks Efter beredningsskedet utarbetas ett förslag till delgeneralplan.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 21.11.2019: