Föreslå något som Lovisa behöver – staden förverkligar den populäraste idén med 20 000 euro

Lovisa stad prövar nu för första gången på deltagande budgetering, där invånarna på ett nytt sätt kan påverka det hur de gemensamma skattemedlen används. Till en början ber man att invånarna inlämnar förslag till hurdana projekt budgetmedlen på 20 000 euro kunde användas. Förslag kan inlämnas fram till 28.2.2023. Efter idéskedet bedömer sakkunniga hur genomförbara förslagen är. De förslag som man konstaterar att fyller de ställda kraven, publiceras senast i början av sommaren, då invånarna kan rösta på vilket projekt de vill att ska genomföras.

Lämna in ditt förslag

Lämna in ditt förslag för deltagande budgetering med en elektronisk blankett eller en pappersblankett på Lovinfo senast 28.2.2023. Minderåriga kan lämna in förslag tillsammans med lärare eller vårdnadshavare. Klubbar och föreningar kan också lämna in förslag.

Kraven på förslagen

  • förslaget ska kunna förverkligas på ett högklassigt sätt med ett anslag på högst 20 000 euro
  • förverkligandet av förslaget lyder under stadens behörighet
  • förslaget kan förverkligas under budgetåret 2023
  • förslaget främjar förverkligandet av Lovisa stads strategi (vision, värden och strategiska mål)
  • förslaget medför inte betydande återkommande personalkostnader eller övriga kostnader för staden
  • förslaget strider inte emot gällande plan eller beslut som stadens behöriga verksamhetsorgan har fattat
  • förslaget är inte i konflikt med utvecklingsplaner eller program som gäller stadens verksamhet och tjänster
  • förslaget eftersträvar inte ekonomisk vinst

Välkommen med och bidra med idéer!