Drygt 300 besvarade konstprogramsenkäten för invånarna

Ett konstprogram håller på att upprättas för Lovisa. Med programmet strävar man efter att finna nya sätt att bringa kultur, delaktighet och gemenskap till en del av Lovisabornas vardag. Syftet är dessutom att höja på boende- och livsmiljöns kvalitet samt att identifiera de delområden som är kulturhistoriskt betydande för Lovisaområdet.

För programmet har man hört invånarnas åsikter och mångsidiga önskemål om offentlig konst som skulle placeras i olika delar av Lovisa. Enkäten var öppen 14.10–4.12.2022. Enkäten var kartbaserad så att var och en svarare kunde se vad de andra svararna hade önskat. Det var inte nödvändigt att märka ut enskilda ställen, utan man kunde även på ett mer generellt plan lämna ett förslag eller en idé som inte var platsbunden.

Inalles inlämnades dryga 300 förslag och idéer, varav de flesta placerades inom området för Lovisa centrum, men det förekom även aktiva svarare inom områdena för Strömfors bruk och Forsby. Det kom förslag även för andra områden allt från Isnäs till ändan av Skärgårdsvägen.

– Vi fick berömligt med svar trots det nya och kanske aningen svårare enkätprogrammet. Konstprogramsarbetsgruppen vill tacka invånarna för att de varit så aktiva, säger kulturproducent Päivi Karppi.

Bland förslagen fanns verk och saker av mycket olika slag – små saker i anknytning till daghem och ståtliga minnesmärken för meriterade personer. Dessutom önskade man bland annat ljusevenemang, väggmålningar och ställen för tagning av selfies.

– Det föreslogs också en liten ”konstöverraskning” längs skidspåret, vilket är ett gott exempel på hur konst kan finnas också på sådana ställen där det traditionellt inte finns konst, berättar kulturproducent Päivi Karppi.

Verkstäder och konstpromenader planeras

Även i denna enkät hänvisas det med offentlig konst till konst som finns på ett offentligt eller halvoffentligt ställe, antingen inomhus eller utomhus: till exempel skulpturer, ljus- och ljudkonst, uppträdningsevenemang eller konst som integreras i stadskonstruktioner, såsom väggmålningar, rondeller, busshållplatser, som avgiftsfritt kan upplevas i det offentliga stadsrummet. Till exempel skolor, daghem och hälsovårdscentraler är därför lämpliga ställen för offentlig konst.

– Enkäten var bara ett sätt att höra invånarna, och den utgör grunden för den del av konstprogrammet som ökar delaktighet. Under nära framtid kommer vi att se över förslagen i mer detalj och först plocka bland förslagen de saker som mycket lätt kan genomföras som en del av den övriga kultur- och konstverksamheten – antingen som sådana eller genom att tillsammans förädla idén.

Under våren 2023 ordnas konstpromenader och verkstäder, under vilka man områdesspecifikt kan framföra önskemål och idéer i mer detalj. Invånarna kan också påverka vilka förslag vi börjar föra framåt först. En del av förslagen kräver ett längre planerings- och beredningsarbete samt en mer omfattande finansieringsbas, för vilka man ämnar skapa en verksamhetsmodell genom konstprogramsarbetet.

– Förståeligt nog är det inte möjligt att i praktiken genomföra alla 300 förslag – och en del av dem var sinsemellan liknande. Alla förslag sparas dock, de behandlas under kommande verkstäder och alltid då konstprogrammet uppdateras. Och om någon ännu har en lysande idé som inte har delats, kan den skickas per e-post till adressen kulttuuri@loviisa.fi, så lägger vi till den bland förslagen, berättar Päivi Karppi.

Bild: Skärmdump av enkätresultaten på karta över Lovisa.