En entusiastisk start: kampanjen ”Land i sikte!” inleddes med optimism och tillförsikt

Lovisa stads landsbygdsenhet meddelar att kampanjen ”Land i sikte!” inleds. Denna inspirerande kampanj är inriktad på att stärka och stöda landsbygdssamhällen, särskilt jordbrukarna.

Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om landsbygdens särdrag och att främja regionalt samarbete. Vi försöker också lyfta fram viktiga samhällsfrågor, såsom utmaningarna med klimatförändringen och deras inverkan på landsbygdens hållbarhet.

Chefen för landsbygdsenheten Sam Vickholm understryker kampanjens betydelse för landsbygdsutvecklingen och stödet till odlarna. ”Vi följer situationen på åkrarna under vegetationsperioden och strävar efter att ge aktuell information och stöd till odlarna genom meddelanden och evenemang. Vi vill bygga upp en grund för ett intensivare samarbete mellan landsbygdsenheten och odlarna”, nämner han.

Entusiastiskt mottagande bland odlarna

Jordbrukarna har välkomnat kampanjen på ett entusiastiskt och konstruktivt sätt. De har uttryckt sin starka vilja att fördjupa samarbetet med Lovisa stads landsbygdsenhet och har framfört konkreta förslag på hur byråkratin kunde minskas. Detta återspeglar jordbrukarnas behov av konkret och praktiskt stöd, så att de kan koncentrera sig på det väsentliga – på jordbruket och på att utveckla sina gårdar.

Vikten av att sprida information – Att säkerställa fortsatt odlingsverksamhet

Bland odlarna framhävs betydelsen av att sprida information starkt. De uppskattar möjligheten att lära av varandra och att dela med sig av sina erfarenheter och bästa praxis. Detta informationsutbyte främjar inte endast effektiv och hållbar odlingsverksamhet utan skapar också en känsla av sammanhållning och gemenskap bland odlarna. Bland odlarna är spridningen av information inte heller endast ett utbyte av praktiska råd utan ses ofta som en viktig del av överföringen av jordbrukstraditioner och kunskap från en generation till den nästa, vilket är avgörande med tanke på jordbrukets framtid.

Ansvarsfullt jordbruk kräver noggrant skydd av miljön och naturresurserna

Ansvarsfullt jordbruk kräver noggrann uppmärksamhet på skyddet av miljön och naturresurserna. Jordbrukarna arbetar inom ramen för strikta lagar och förordningar för att säkerställa säkerheten för miljön och människorna. Det finns till exempel strikta regler för användning av bekämpningsmedel, och odlarna tar fullt ansvar för att skydda miljön. Detta framhäver odlarnas engagemang för ett hållbart och ansvarsfullt jordbruk, vilket inte bara bidrar till miljöns välbefinnande utan också säkerställer jordbrukets långsiktiga hållbarhet och fortlevnad för kommande generationer.

Lovisa stads landskapsenhet anser att kampanjen ”Land i sikte!” är ett steg mot en allt starkare landsbygd med framgångsrika odlare och blomstrande samhällen. Kampanjen är inte bara ett jippo utan ett uttryck för vårt engagemang för att utveckla landsbygden och säkerställa dess framtid.

Tack för samarbetet!

Lovisa stad
landsbygdsenheten