Ett infomöte om MBK-programmet av kärnkraftverket i Lovisa ordnas för allmänheten i Lovisavikens skola 3.9.2020

Atomivoimala Kärnkraftverket

Fortum Power and Heat Oy har den 13 augusti 2020 ställt till arbets- och näringsministeriet ett miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB-program) enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017).

Ett infomöte gällande programmet ordnas för allmänheten torsdagen, den 3 september 2020 kl. 18–21 i Lovisavikens skola på adressen Brandensteinsgatan 27 B, 07901 Lovisa. Intresserade kan anmäla sig till mötet på projektets webbplats www.fortum.fi/loviisayva.

Mötet filmas och sänds direkt på ovan nämnda webbplats. Det är också möjligt att delta i mötet via telefon- eller nätförbindelse. Vid mötet har allmänheten möjlighet att framföra sina åsikter och få information om projektet och dess miljökonsekvenser.

Frågor om infomötet och andra praktiska arrangemang kan skickas till viestinta.loviisa@fortum.com.

Bedömningsprogrammet har publicerats på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen tem.fi/lovisa-1-och-2-mkb-programmet. Bedömningsprogrammet finns tillgängligt på webbplatsen fram till den 26 oktober 2020.

För att få en pappersversion av programmet kan man kontakta städerna Lovisa, Kouvola och Borgå samt kommunerna Lappträsk och Pyttis.

Remissförfarandet och framförande av åsikter Allmänheten och sammanslutningar kan lämna sina yttranden om projektet till arbets- och näringsministeriet före den 26 oktober 2020.

Yttrandet kan lämnas in via tjänsten utlåtande.fi, per e-post till adressen kirjaamo@tem.fi eller per post under adressen arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 Statsrådet.

Registratorskontorets besöksadress är ANM/Registratorskontoret, Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. I yttrandena ska hänvisas till ärendets diarienummer VN/16076/2020.

Yttrandena publiceras på arbets- och näringsministeriets webbplats om projektet. Ministeriets dataskyddsbeskrivningar finns på adressen www.tem.fi/dataskydd.

Vad är MKB?

MKB-programmet är en plan som den projektansvarige har uppgjort för behövliga utredningar och arrangemang för bedömningsförfarandet. Programmet innehåller en beskrivning av projektet, eventuella alternativ samt en utredning om det aktuella tillståndet hos miljön.

Bedömningsprogrammet gäller fortsatt drift av kärnkraftverket i Lovisa och alternativt avveckling av kärnkraftverket. De nuvarande drifttillstånden för kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och Lovisa 2 samt de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen upphör 2027 och 2030.

Programmet omfattar också den fortsatta driften av slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt kärnavfall.

I programmet bedöms tre olika alternativ för fortsatt verksamhet.

Enligt alternativ VE1 ska bolaget fortsätta driften av kraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 i högst tjugo år efter att de nuvarande drifttillståndperioderna gått ut. Också användningen av de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen i kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 fortsätter med behövliga utvidgningar. Kärnkraftverket ska dessutom ha möjlighet att hantera, lagra och slutförvara även små mängder radioaktivt kärnavfall som uppkommit någon annanstans i Finland.

Enligt alternativ VE0 ska kärnkraftverket avvecklas när de nuvarande tillståndsperioderna har gått ut. Driften av de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen vid kärnkraftsenheterna ska fortsätta tills de blir onödiga och kan tas ur drift.

Alternativ VE0+ är i övrigt detsamma som alternativ VE0, men kärnkraftverket ska dessutom ha möjlighet att hantera, lagra och slutförvara även små mängder radioaktivt kärnavfall som uppkommit någon annanstans i Finland.

Fortum Power and Heat Oy ansvarar för projektet.

Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet vid förfarandet för miljökonsekvensbedömning. Ministeriet ber om utlåtanden av flera myndigheter, sammanslutningar och de berörda kommunerna samt ger allmänheten och sammanslutningar möjlighet att framföra sina åsikter.

På projektet tillämpas också förfarandet för gränsöverskridande bedömning av eventuella gränsöverskridande miljökonsekvenser. I detta förfarande ges stater som omfattas av Esbo-konventionen (67/1997) möjlighet att delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Frågor som gäller Fortum Power and Heat Oy besvaras av miljösakkunnig Liisa Kopisto, e-post  liisa.kopisto@fortum.com och projektchef Ari-Pekka Kirkinen, e-post ari-pekka.kirkinen@fortum.com, tfn 010 4511, www.fortum.fi/loviisayva.

Ytterligare upplysningar om behandlingen av programmet ges av Jaakko Louvanto, specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet, e-post jaakko.louvanto@tem.fi, tfn 050 444 9763, och Linda Kumpula, specialsakkunnig, e-post linda.kumpula@tem.fi, tfn 050 412 4425.