Föreslå hur byarnas kulturtjänster kunde utvecklas

Hur vill du att kulturtjänster i Lovisas byar skulle utvecklas med hjälp av arvet, som getts för detta ändamål? Lämna in ditt förslag senast 1.12.2023.

Lovisa stad har på beslut av statsrådet fått en del av ett arv. Villkor för att arvet överlämnas till staden var att det används för utveckling av kulturtjänsterna.  Stadsstyrelsen (7.2.2022 §25) har beslutat ramarna av användningen av arvspengarna utifrån välfärdsnämndens förslag (numera kultur- och fritidsnämnden.) Enligt beslutet skall 100 000 euro användas för att utveckla byarna i Lovisa.

– Syftet är att öka kommuninvånarnas möjligheter att påverka på kulturserviceverksamheten och utvecklingen av kulturtjänster i byarna i Lovisa. Nu vill vi höra invånarnas och lokala aktörers förslag, berättar koordinator av arvet för kultur Tuula Åminne.

Kultur- och fritidsnämnden väljer de förslag som den anser vara bäst och förrättar eventuellt ännu en rådgivande omröstning om förslagen innan det slutliga beslutet fattas.

Krav på förslagen

Var och en privatperson, sammanslutning, organisation eller förening i Lovisa kan föreslå hur arvsmedel bör användas för utvecklingen av kulturtjänster som stöder byaföreningarnas och/eller byarnas intresse.

Det finns sammanlagt 100 000 euro tillgängligt för att utveckla byarna i Lovisa. Förverkligandet av förslaget kan kräva hela den delen av arvet som är avsett för ändamålet (100 000 euro) eller endast en del av det.

Förslaget måste kunna förverkligas geografiskt inom kommunens område, lyda under kommunens befogenhet och vara förenliga med bestämmelser och lagstiftningen.

Idén bör vara icke kommersiell och förverkliga ett allmännyttigt syfte.

Inlämning av förslagen

Förslagen kan lämnas in digitalt via denna länk.

Förslaget kan också ges i fri form. Fritt formulerade förslag skickas till koordinator av arvet för kultur Tuula Åminne per e-post  tuula.aminne@edu.loviisa.fi  eller till postadressen Tuula Åminne/Lovisavikens skola, PB 77, 07901 Lovisa. Beskriv kort ditt förslag och dess målgrupp. Ge en uppskattning av budgeten. Föreslå plats och tidtabell. Inkludera även dina kontaktuppgifter ifall nämnden behöver klargöra nåt gällande förslaget. Ange också om du representerar en sammanslutning, organisation eller förening. Namnet på den som lämnat förslaget offentliggörs inte utan personens samtycke.

Tilläggsinformation

Tuula Åminne
Koordinator av arvet för kultur
040 358 4802
tuula.aminne@edu.loviisa.fi