Försäljning av byggnader i Strömfors bruk och Pyttis museiavtal i stadsstyrelsen

Alapaja Strömforsin ruukissa Loviisassa . Nedre smedjan i Strömfors bruk i Lovisa

Stadsstyrelsen sammanträder 12.4.2021 på måndag på distans. På föredragningslistan är bland annat försäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk och samarbetsavtal om Pyttis kommuns museiprojekt.

Stadsstyrelsen behandlar bland annat försäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av Lovisa stad. Ärendet remitterades för ny beredning i fullmäktigemötet 17.3.2021. En försäljning av byggnaderna före planläggningen gör det lättare att lyckas med planläggningen. Vid försäljningen ger man också akt på att försäljningen inte försvårar museiverksamheten i byggnaden för övre smedjan, vilken förblir i Lovisa stads ägo. I samband med försäljningsavtalet avtalas om den framtida museiverksamheten också i nedre smedjans lokaler. Flera små företag är hyresgäster på området. De har tagits i beaktande i försäljningsprocessen och kommer att beaktas i de försäljningsannonser och handlingar som upprättas och i det avtal som ingås. Vid planeringen och beredningen av försäljningsprocessen har en analys gjorts om konsekvenserna för företag och ekonomin. Stadsstyrelsen beslutar i sitt möte om den godkänner att byggnaderna i bruksområdet med anknytande markområde läggs ut till försäljning.

Stadsstyrelsen tar även ställning till samarbete och samarbetsavtal om Pyttis kommuns museiprojekt. Enligt förslaget skulle Lovisa stad förbinda sig till att årligen betala 50 000 euro samt en indexhöjning till museiprojektet för Museum för vildmarks- och naturkultur ifall projektet blir av. Museibesökarnas resrutter sträcker sig genom många grannkommuner, och de utnyttjar tjänster på ett omfattande område vilket skulle tjäna restaurangerna, inkvarteringsrörelserna och de övriga företag som betjänar turister i Lovisa. Förbindelsen skulle ges för en fem års period från det att museet inleder sin verksamhet. Stadsstyrelsen skulle berättiga stadsdirektören att underteckna avtalet.

Stadsstyrelsen beslutar också om indragning av tjänsten som näringslivschef och inrättande av tjänst som livskraftsutvecklare.

På stadsstyrelsens föredragningslista finns även upphandling av elbilar för samanvändning med leasingavtal och att godkänna Lovisa stads strategi. Ärenden har beretts på nytt.

Stadsstyrelsens föredragningslista 12.4.2021