Forsby ådal identifierad som ett Helmi-kluster

I början av sommaren fick Forsby ådal en välförtjänt plats bland sina gelikar. Miljöministeriet inrättade i juni de första fem Helmi-klustren i Finland, och Forsby ådal är ett av dessa. Helmi-klustren är helheter av livsmiljöer som är av stor ekologisk betydelse och som behöver restaureras, iståndsättas eller vårdas.

Helmi-programmets åtgärder för att iståndsätta livsmiljöer är koncentrerade till dessa regioner runt om i Finland. Alla Helmi-åtgärder är frivilliga.

”Forsby ådal är det perfekta valet som ett Helmi-kluster”, säger miljöchef Heidi Lyytikäinen. Området erbjuder en möjlighet att upprätthålla kontinuiteten i värdefulla fågelvatten och stärka värdefulla helheter av vårdbiotoper. Genom iståndsättning av forsar, bäckar och tidigare lekområden kan man dessutom bevara en helhet av livsmiljöer som är viktig för fiskbeståndet och andra organismer som lever i strömmande vatten.

Betesdjuren har en nyckelroll när det gäller att trygga områdets mångfalds- och landskapsvärden. ”Lyckligtvis finns det fler djurhållande gårdar här än i övriga Nyland i genomsnitt”, konstaterar Lyytikäinen. ”Kanske det därför kunde finnas tillräckligt med betesdjur även för de igenvuxna områden som är i behov av iståndsättning. Och hoppas markägarna är intresserade av att utnyttja den finansiering som erbjuds. En stor del av Forsby ådals landskaps- och naturvärden har ju skapats av den traditionella boskapsskötseln, och områdets status som Helmi-kluster utgör också en hyllning till detta oerhört värdefulla arbete.”

Forsby ådal är en direkt fortsättning på Pernåvikens värdefulla fågelvatten. I de innersta delarna av Gammelbyviken har man under de senaste åren iståndsatt betesmarker och fågelvatten med hjälp av Helmi-finansiering. Forsby ådal bildar tillsammans med Pernåvikens omgivning ett nationellt värdefullt lanskapsområde. Syftet med Helmi-klustren är att rikta de iståndsättningsåtgärder som finansieras inom Helmi-programmet till större helheter som stöder varandra. Genom att utföra restaurerings- och vårdåtgärder som omfattande helheter och som ett samarbete mellan flera aktörer säkerställer man att åtgärderna är så effektiva som möjligt både ekonomiskt och ekologiskt.

”Lovisa stad äger också mark i området vid Forsby ådal”, säger Lyytikäinen. ”Sävträskets fågelvatten är ett område i behov av iståndsättningsåtgärder. I och med att Sävträsket, som delvis ägs av staden, nu är del av ett Helmi-kluster är det lättare att få finansiering för iståndsättningsåtgärder.”

Mer information:

Lovisa stad


Heidi Lyytikäinen
miljöchef
heidi.lyytikainen@loviisa.fi
tfn 0440 555 373

Miljöministeriets meddelande