Forsby hälsostations framtid och tilläggsanslag för Societetshuset i stadsstyrelsen 7.10.2019

Lovisa stadsstyrelse behandlar på sitt sammanträde 7.10.2019 flyttningen av verksamheten på Forsby hälsostation till huvudhälsostationen och tilläggsanslag som behövs för renoveringen av Societetshuset.

Forsby hälsostations framtid behandlades redan på stadsstyrelsens föregående sammanträde 23.9, då man beslutade att ärendet skulle bordläggas. Nu föreslår man att verksamheten på Forsby hälsostation inte ska flyttas till huvudhälsostationen. Det slutliga beslutet i ärendet fattas av stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen tar också ställning till ett tilläggsanslag på 150 000 euro som behövs för den grundläggande renoveringen av Societetshuset. Renoveringen kräver extra arbete eftersom byggnadens skick har visat sig vara sämre än vad som tidigare uppskattats. Stadsfullmäktige fattar ett slutligt beslut om tilläggsanslaget.

Stadsstyrelsen beslutar också om att köpa en fastighet på Nordenskiöldsvägen 2 i Märlax. I den anhängiga detaljplanen är det meningen att ändra vägsträckningen för Skärgårdsvägen och på området ska placeras ett stort kvartersområde för servicebyggnader. Köpeskillingen uppgår till 151 450 euro.

Stadsstyrelsens föredragningslista 7.10.2019

Budget 2020 och konkurrensutsättning av färdtjänster för personer med funktionsnedsättning i grundtrygghetsnämnden

Grundtrygghetsnämnden behandlar på sitt sammanträde 10.10.2019 budgeten och ekonomiplanen för åren 2020–2022. Enligt budgetförslaget ska verksamhetsbidraget i budgetramen 2020 överskridas med drygt 150 000 euro. De största kostnadsökningarna beror på kostnaderna för den specialiserade sjukvården och på det ökade behovet av anstaltsvård inom barnskyddet.

Grundtrygghetsnämnden beslutar också om Lovisa stad ska inleda en gemensam konkurrensutsättning av färdtjänster för personer med funktionsnedsättning med Borgå, Sibbo och Askola. En gemensam konkurrensutsättning har beretts sedan 2018. Kommunernas råd för personer med funktionsnedsättning har deltagit i beredningen. Konkurrensutsättningen delas upp i två delar: reseanordningscentral och transport.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 10.10.2019