Forsbyborna djupt engagerade i utvecklingen av sin hemby – tack till alla som svarade!

Stadsplaneringsavdelningen i Lovisa genomförde i maj 2023 en enkät om utvecklingen av Forsby. Målet är att tillsammans med invånarna utveckla Forsby i önskad riktning. De centrala innehållet i enkäten kretsade kring följande frågor: Vilka anser du vara Forsbys styrkor och vad saknar Forsby? Finns det någon särskild plats i Forsby som du skulle vilja framhäva? Vilken bild har du av Forsby?

Enkäten besvarades av 205 bybor. Byborna delade med sig av sina egna förbättringsförslag, iakttagelser och önskemål angående utvecklingen. En positiv överraskning var att enkäten besvarades av bybor ur alla åldersgrupper.

”Vi fick inspirerande önskemål av bybor i alla åldrar vilket tyder på att byborna är djupt engagerade i planeringen av framtiden”, konstaterar planläggningsarkitekt Lotta Qvis glatt.

Ungdomar och barnfamiljer önskade mångsidigare hobbymöjligheter, satsningar på rekreationsområden samt omfattande tjänster för barnfamiljer och ungdomar. Bybor i medelåldern och äldre betonade bland annat förbättring av infrastrukturen, bättre sikt vid vägkorsningar och bättre belysning längs lättrafikleder. Bybor ur alla åldersgrupper uttryckte sin uppskattning av den byggda kulturmiljön och miljön kring ån. I synnerhet de unga uttryckte sin uppskattning av rekreationslederna och de betande djuren i närheten av byn.

”I sin helhet återspeglar svaren de olika behoven i byn och ger värdefull information med tanke på planering och prioritering i fråga om kommande utvecklingsprojekt. Förbättringen av lättrafikleden kommer att beaktas i framtida detaljplaner, de önskemål som gäller trafiken kommer att vidarebefordras till infrastrukturteamet och också samlingsplatser samt miljön kring ån kommer att prioriteras”, konstaterar planläggningsarkitekt Lotta Qvis.

Med önskan om en trevlig höst!

Lovisa stad

Lotta Qvis
planläggningsarkitekt
stadsplaneringsavdelningen
tfn 040 555 04 55