Förslag till svenskspråkiga utbildningssektionen: Haddom skola i Textilhuset läsåret 2021–2022

Haddom skola

Nämnden för bildning och fostrans svenskspråkiga utbildningssektion behandlar 29.6.2021 ordnandet av Haddom skolas skolverksamhet. Enligt beslutsförslaget undervisas eleverna i Haddom skola i Textilhusets lokaler vid Traditionscentrum Kuggom läsåret 2021–2022. Avgörande är emellertid resultatet av den beställda konditionskartläggningen, vilket ska bli klart vecka 25.

Enligt det beslutsförslag som lagts fram för svenskspråkiga utbildningssektionen ska läget för Haddom skola från och med 1.8.2022 vara klart senast vid utgången av april 2022.

Svenskspråkiga utbildningssektionen remitterade 2.6.2021 ordnandet av Haddom skolas skolverksamhet för ny beredning. Vid beredningen skulle man utreda om Textilhuset i Traditionscentrum Kuggom är en lämplig lokal för Haddom skola för läsåret 2021–2022.

Textilhuset är registrerat som en läroanstalt eller grundskola, så byggnadens användningsändamål ändras inte. Hur hälsosamma lokalerna är och hur väl de lämpar sig för den planerade användningen behövde dock utredas med en konditionskartläggning, som byggnadens ägare beställde av Polygon Finland Oy.

Textilhusets månadshyra är 1 550 euro utan mervärdesskatt.

Vid beredningen av ärendet har man också lagt fram alternativa lösningar, såvida det inte är möjligt att använda Textilhuset som tillfälliga skolgångslokaler för Haddom skolas 36 elever. Ett alternativ är att två elevgrupper på 11 elever från Haddom skola placeras i två rum för smågrupper på första våningen i Generalshagens skola. För resten av eleverna i Haddom skola behövs det dessutom en barack på gården till Generalshagens skola för att Haddom skola ska kunna fortsätta vara en egen skolenhet.

Som ett andra alternativ förslås att eleverna i årskurs 1–4 i Haddom skola använder de två små grupprummen på första våningen i Generalshagens skola medan eleverna i årskurs 5–6 studerar tillsammans med eleverna i Generalshagens skola. Då skulle en lärare från Haddom skola vara kompanjonslärare tillsammans med en lärare från Generalshagens skola.

Som övriga alternativ lägger man fram att 24 elever från Haddom skola flyttar till Generalshagens skola och en del till Sävträsk skola eller att Haddom skolas elever studerar i Kurkelas hyresbaracker på Direktörsvägen.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade i mars 2021 att skolbyggnaden för Haddom skola inte renoveras på grund av höga kostnader. Haddom skolas verksamhet bedrevs i ersättande lokaler vid Gamla Strand från och med oktober 2020. Lokalerna stod till skolans förfogande endast till slutet av vårterminen 2021.

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektions föredragningslista 29.6.2021