Framskridande av budgeten för centralen för bildning och välfärd och svar på begäranden om information

Vanha vaaka gammal våg

De sparåtgärder som staden bereder, vilka eventuellt omfattar indragning av skolor och daghem, väcker otaliga frågor hos representanter från olika håll. Centralen för bildning och välfärd bereder för närvarande budgeten för 2020. Först efter att stadsfullmäktige i november 2019 har fattat beslut om anslagen börjar den eventuella indragningsprocessen. Den behandlas separat och på så sätt att de som berörs av saken har en verklig möjlighet att påverka slutresultatet.

Direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen 4.10.2019:

Om framskridandet av centralens budgetprocess

Stadens ekonomiska situation är utmanande. Alla centraler har fått anvisningar om att anpassa sin ekonomi. Kostnaderna 2020 inom centralen för bildning och välfärd ska vara cirka 700 000 euro mindre än i budgeten för detta år.

De förslag som centralen för bildning och välfärds sektornämnder framställer behandlas av stadsstyrelsen. I egenskap av föredragande för stadsstyrelsen bereder stadsdirektören ärendet för stadsstyrelsen. Nämndens ställningstagande binder inte stadsdirektören, utan han avgör själv vilket beslutsförslag han framställer i ärendet. Stadsstyrelsen bereder ärendet för stadsfullmäktige och framställer det utgångsförslag som behandlas av stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige beslutar om stadens budget för 2020 i november 2019.

Eventuella ändringar i skol-, daghems- och/eller servicenätet

Stadsfullmäktige beslutar om centralen för bildning och välfärds anslag för 2020 och för kommande ekonomiplaneår. Bland annat ändringarna i antalet barn och elever samt kommunens allmänna ekonomiska läge inverkar på kommunens skol- och daghemsnät. Stadsfullmäktige kan besluta att reservera ett tillräckligt anslag, eller så kan stadsfullmäktige principiellt ta ställning till behovet av anslag. Detta principiella ställningstagande kan till exempel innebära att anslaget för en skola eller ett daghem möjligen reserveras fram till början av augusti nästa år.

Den eventuella indragningen av skolan eller daghemmet måste behandlas som ett eget ärende, ifall centralen för bildning och välfärd inte beviljas tillräckliga anslag. Detta kräver att man som underlag för beslutsfattandet gör pedagogiska eller andra slags utredningar, ordnar diskussionsmöten och ger möjlighet till inflytande så att alla kan lämna sin åsikt om saken. Vi meddelar om att ett dylikt ärende blivit anhängigt och om anknytande diskussionsmöten bland annat på stadens webbplats, i de skolor och/eller daghem som saken gäller, genom meddelanden och tidningsannonser, så att de som saken berör har en verklig möjlighet att påverka saken.

Det slutliga avgörandet förutsätter att ärendet behandlas av olika organ, såsom nämnden, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Det är stadsfullmäktige som slutligen på stadsstyrelsens förslag fattar beslutet om indragningen En kommunmedlem kan inom 30 dagar efter det att beslutet delgivits söka ändring i stadsfullmäktiges beslut.

Om förfrågningar och utredningar

Vi gör vårt yttersta för att kunna svara på alla begäranden om information så fort, flexibelt och simpelt som möjligt utgående från de uppgifter som redan nu finns tillgängliga. Vi får för tillfället massvis med e-postmeddelanden och telefonsamtal gällande beredningen av centralen för bildning och välfärds budget. Man begär väldigt olika saker. Frågorna gäller allt från enskilda uppgifter till omfattande utredningar. Vi behöver dokumentera alla begäranden omsorgsfullt, så vi önskar därför att man kontaktar oss skriftligen, gärna genom att skicka e-post till adressen kaupunki@loviisa.fi. Möjligheten att lämna skriftlig respons ger oss också berednings- och arbetsro.

Tyvärr kan vi inte just nu skapa, sålla, bearbeta eller kombinera nytt informationsmaterial på privatpersoners eller andra aktörers begäran, för att arbetsbördan för enskilda tjänsteinnehavare eller arbetstagare inte ska bli orimlig. Genom detta vill vi undvika fel och säkerställa att vi sköter våra uppgifter på ett resultatrikt sätt. Som underlag för beslutsfattandet utarbetar vi utredningar och rapporter för organen (till exempel nämnder eller stadsstyrelsen), men vi har tyvärr inte möjlighet att ens för enskilda förtroendevalda utarbeta separata undersökningar eller sammanställa eller bearbeta material från olika källor.

Närmare information:

Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd, tfn 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi

Information inom utbildningssektorn och småbarnspedagogiken ges av

Timo Tenhunen, utbildningschef, tfn 0440 555 332, timo.tenhunen@loviisa.fi

Sofia Hoff, chef för småbarnspedagogik, tfn 0443 493 132, sofia.hoff@loviisa.fi