Gång- och cykeltrafik utvecklas i Lovisa – svara på enkäten

Lovisa stad har börjat utarbeta ett program för främjande av gång- och cykeltrafik. Programmets mest centrala mål är att förbättra förhållandena för gångtrafik och cykling och beakta dessa färdsätt bättre än tidigare i stadens motionsmiljö med många tätorter.

I programmet ställs upp en vision och målsättningar för gång- och cykeltrafiken vilka staden arbetar för att uppnå med de åtgärder som bestämts under utarbetningsskedet. Noggrannare planering och genomförande av åtgärderna inleds genast efter att programmet blivit färdigt. Programmet för främjande av gång- och cykeltrafik blir färdigt senast före utgången av 2021.

Lovisaborna och de som rör sig i Lovisaområdet är sakkunniga i gång- och cykeltrafik, så deras erfarenheter och åsikter utreds med en enkät som är öppen för alla.

Enkäten har egna delar både för gångtrafik och för cykling, och dessutom är det möjligt att ge respons på objekt på kartan. I delarna för gångtrafik och cykling kartläggs för respektive färdsätt hur nöjda Lovisaborna och de som svarar på enkäten är med de nuvarande förhållandena och hur viktiga olika utvecklingsobjekt är. I kartdelen utreds bland annat trivsamma och motbjudande platser med tanke på gång- och cykeltrafiken och rutternas utvecklingsbehov. Frågor som man lyfter fram kan handla om till exempel kontinuitet i rutterna för gång- och cykeltrafik, kvalitet på gång- och cykellederna, underhåll och säkerhet av lederna eller skyltning längs rutterna.

Svara på enkäten och du kan påverka utvecklingen av förhållandena för gång- och cykeltrafik i din närmiljö!

Med enkäten kan man bilda en så omfattande bild som möjligt av de nuvarande förhållandena för gång- och cykeltrafiken och deras utvecklingsbehov i Lovisa.

Enkäten kan besvaras 4–23.5.2021.

Du kan svara på enkäten på adressen http://mpt.link/loviisakapy

Mer information:

Markus Lindroos, Lovisa stad (markus.lindroos@loviisa.fi)

Anna Kirjanen, Ramboll Finland Oy (anna.kirjanen@ramboll.fi)