Gatuträden i Lovisa stad får bärande växtunderlag för att trivas bättre

I sin strategi har Lovisa stad förbundit sig bland annat till att öka trivseln för sina invånare och att värna om naturens mångfald på alla håll i kommunen. 

”Gatuträden i Lovisa stad får bärande växtunderlag för att trivas bättre allt medan stadsmiljön utvecklas. Man har börjat granska mer kritiskt användningen av skyddsdukar på grönområden på grund av det mikroplast som de innehåller. Skyddsdukarna binder även fukt, vilket hämmar det rätta sättet för gatuträdens rothår att utvecklas”, konstaterar stadsträdgårdsmästare Mikko Ruotsalainen (i foto).

Städerna växer och tar rum av grönområdena om de inte skyddas. I städerna kan gatuträdens och buskarnas tillväxtförhållanden och miljö vara mycket utmanande och stressande. I gatumiljön är trädens tillväxtutrymme mycket begränsat på grund av infrastrukturen. Ett välmående gatuträd behöver luft, vatten och näringsämnen vilka den inte får från dåligt genomsläppande ytor i staden så som asfalt eller plattor. I och med byggnaderna finns det också lite tillväxtutrymme och markens struktur är förtätat.

Om man inte värnar om livsförhållandena för gatuträd mår de dåligt och även ser ut att må dåligt. Lidande träd gläder ingen och de upplevs inte vara bringare av trivsel i gatubilden.

”Vi kommer att i ökande grad ägna uppmärksamhet åt gatuträds och buskars välmående, växtunderlag och tillräckligt tillväxtutrymme. För detta använder vi oss av speciella bärande växtunderlag, där bärbarheten kommer av stenkross som blir under markytan. Med välmående grönområden hanterar man också dagvatten”, berättar stadsträdgårdsmästare  Mikko Ruotsalainen.

Lovisa stad

Mikko Ruotsalainen
stadsträdgårdsmästare
tfn 044 055 54 68