Haddom skola flyttar till Generalshagens skola för nästa läsår

Haddom skola

Haddom skolas skolverksamhet överförs för läsåret 2021–2022 som en egen enhet till Generalshagens skola i Lovisa centrum. En del av eleverna får undervisning på första våningen i Generalshagens skola och en del i en barackbyggnad som kommer att flyttas till skolgården. Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion fattade enhälligt detta beslut 29.6.2021 i enlighet med föredragandens ändrade förslag.

Enligt det ursprungliga beslutsförslaget skulle undervisningen vid Haddom skola ha skett i Textilhusets lokaler vid Traditionscentrum Kuggom läsåret 2021–2022. Resultaten i den konditionsundersökning som gjordes i byggnaden och som färdigställdes på midsommarveckan visade emellertid att Textilhuset inte kan användas för undervisning som sådant, utan det krävs renovering.

Enligt stadens lokalchefs bedömning uppgår kostnaderna för de åtgärder som rekommenderas i konditionsbedömningsrapporten till 96 600 euro. Enligt miljöhälsovården i Borgå kräver hälsomyndigheten i detta fall att alla åtgärdsrekommendationer som ingår i konditionsbedömningsrapporten ska följas. Textilhuset ägs inte av staden.

Svenskspråkiga utbildningssektionen beslutade också att läget för Haddom skola från och med 1.8.2022 ska vara klart senast vid utgången av april 2022.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade i mars 2021 att skolbyggnaden för Haddom skola inte renoveras på grund av höga kostnader. Haddom skolas verksamhet bedrevs i ersättande lokaler vid Gamla Strand från och med oktober 2020. Lokalerna stod till skolans förfogande endast till slutet av vårterminen 2021.

Mer information: direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi