Handläggningstiderna för Lovisa stads tillstånd och ansökningar 


Lovisa stad strävar efter att handlägga alla inkommande tillstånd och ansökningar så fort och effektivt som möjligt. Handläggningstiderna påverkas bland annat av lagstadgade utsatta tider, bristfälliga ansökningar och utlåtandeförfaranden. Handläggningstiderna i Lovisa stad är i linje med de övriga kommunernas.

Stadsplaneringen:
Handläggningstiden för en ansökan är två till tre månader, innefattande begäran om utlåtanden och hörande av granne. Om ansökningshandlingarna inte behövs kompletteras är handläggningstiden i medeltal cirka två månader.   

Miljövården: 

Miljövårdsmyndigheten fattar beslut med stöd av många olika lagar och handläggningen för många ärenden har föreskrivits en utsatt tid direkt i lagen. Till exempel bulleranmälningar ska handläggas inom 30 dygn och anmälningar som omfattas av allmänt anmälningsförfarande inom 120 dygn. Nästan alla beslutsprocesser innefattar en lagstadgad tid för hörande och utlåtandeförfarande, vilka inkluderas i handläggningstiden.

Ansökningar om miljötillstånd och ansökningar om marktäktstillstånd räcker minst fyra till fem månader och i detta innefattas en kungörelsetid på 37 kalenderdagar. Handläggningstiden påverkas också av mötestidtabellen för byggnads- och miljönämnden. I marktäktstillstånd påverkas handläggningstiden även av att till exempel närings-, trafik- och miljöcentralen ska ges två månader tid att uttala sig om en ansökan som utplacerar sig på ett grundvattenområde.

Byggnadstillsynen:

Byggnadstillsynsmyndigheten handlägger bland annat bygglov, åtgärdstillstånd, rivningstillstånd och tillstånd för miljöåtgärder. Den genomsnittliga handläggningstiden för tillstånd som omfattas av byggnadstillsynens verksamhetsområde har under pågående år i Lovisa och Lappträsk varit exakt 30 kalenderdagar. Detta tal innefattar också eventuella begäran av kompletteringar och deras inlämning. Det inkommer rikligt med bristfälliga ansökningar till byggnadstillsynen och detta inverkar på handläggningstiden. Om handläggningstiden räknas från det datum då ansökan har allt material som behövs för handläggningen är tiden betydligt kortare än 30 kalenderdagar. Vissa tillstånd kräver också utlåtandeförfarande, vilket förlänger handläggningstiden.

Handläggningen av ansökningar sommaren 2024:

I byggnadstillsynen fattas inte tillståndsbeslut under semestrarna i juli. Bygglovsansökningar med bilagor kan dock inlämnas normalt till e-tjänsten och Lovinfo. Syner förrättas också genom hela sommaren. En tid för en syn beställs per telefon från numret 040 556 64 73, direkt av byggnadsinspektör Lasse Saikkonen. Kom ihåg att beställa tiden i tid och meddela tillståndsnumret då du gör beställningen.

Ansökningarna som inlämnats till stadsplaneringen under sommaren handläggs tidigast i slutet av augusti. Nämndens sommarpaus och personalens årssemestrar inverkar på handläggningstiden under somrarna.

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur