Innehållsförnyelsen på Lovisa stads karttjänstsidor betjänar nu bättre än tidigare 

Webbsidorna för Lovisa stads karttjänst har utvecklats till att vara ännu bättre än tidigare. En innehållsförnyelse har gjorts på karttjänstens GIS-sidor, med hjälp av vilken man kan erbjuda olika GIS-material till dem som önskar det. I och med innehållsförnyelsen tilläggs fem nya sidor under GIS-sidorna. På de nya sidorna finns WMS/WFS, internetkarttjänster, adresser och namnförteckning, koordinat- och höjdsystem, problem som anknyter till navigator eller Google Maps.

Fortgående utveckling av Lovisa stads karttjänster är ett viktigt steg mot att garantera en allt bättre stadsupplevelse. Att lägga till nya funktioner och användarvänliga egenskaper möjliggör det att GIS-uppgifter är lätt tillgängliga och det breddar stadsbornas syn på miljön omkring dem.

Förbättrandet av karttjänstsidorna stöder också stadens hållbara utveckling och invånarnas deltagande i stadsplaneringen. I framtiden är målet att erbjuda allt mångsidigare lösningar som betjänar insamling och utdelning av kartdata.

Du får mer information av vår GIS-ingenjör och från vår webbsida:
https://www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/planlaggning-och-markanvandning/karttjanster/

Med vänlig hälsning,

Lovisa stad

Tuulia Kovanen
GIS-ingenjör
stadsplaneringsenheten
tfn 0440 555 410