Kommentera utkastet till Lovisa stads och Lappträsk kommuns välfärdsberättelse för 2017–2020 och välfärdsplan för 2021–2024

Kuntoilulaitteita. Motionsredskap. Lovisavikens skola - Lovisa Gymnasium

Kommuninvånarna kan 29.6–29.8.2021 kommentera utkastet till Lovisa stads och Lappträsk kommuns välfärdsberättelse för 2017–2020 och välfärdsplan för 2021–2024.

Man kan ge öppna kommentarer i Webropolenkäten.

Välfärdsberättelsen är ett strategiskt dokument, och den är en koncis beskrivning av välfärd och hälsa och hur man främjar dem. Välfärdsberättelsen är ett verktyg för att planera, följa upp, utvärdera och rapportera om främjande av välfärd och hälsa i kommunen. I kommunen utarbetas en omfattande välfärdsberättelse en gång per fullmäktigeperiod och dess mål och åtgärder uppdateras årligen i välfärdsöversikter som en del av den kommunala planeringen.

Styrgruppen och arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd har ansvarat för uppgörandet av välfärdsberättelsen. Grupperna är branschövergripande, tväradministrativa och transkommunala.

Utkastet till välfärdsberättelse för 2017–2020 och välfärdsplan för 2021–2024 finns på stadens webbtjänst. Där finns även välfärdsberättelser, välfärdsplaner och årliga välfärdsöversikter från tidigare år.

Styrgruppen och arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd behandlar kommentarerna i september, varefter dokumentet behandlas av nämnderna. Efter det fortsätter dokumentet i december 2021 till stadsfullmäktige i Lovisa stad och kommunfullmäktige i Lappträsk kommun för godkännande.

Ytterligare uppgifter:

välfärdsplanerare Päivi Hämäläinen, paivi.hamalainen@loviisa.fi, tfn 0440 555 483 (på semester 1.7–3.8
servicechef (tjänster för barn och unga) och ordförande för arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd Jaana Iivonen, jaana.iivonen@loviisa.fi, tfn 0440 555 471 (på semester 28.6–18.7)