Kommentera utkastet till programmet för att främja kulturen och kulturturismen

Stadsstyrelsen (10.2.2020 § 29) inrättade en sektorsövergripande arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till sammanslagning av det frivilliga kulturpolitiska programmet 2015–2020 och action planen för turismen 2014–2020 till stadsstyrelsen. Kommentera arbetsgruppens utkast till programmet för att främja kulturen och kulturturismen senast tisdag 8.12.2020.

Utkastet till programmet för att främja kulturen och kulturturismen kan kommenteras i Webropol-enkäten.

Programutkastet hittar du på stadens webbplats på sidan Strategi, program och instruktioner. Här hittar du också Lovisa stads kulturpolitiska program 2015–2020 och action planen för turismen 2014–2020. Utkastet till program för att främja kulturen och kulturturismen finns också till påseende och kan kommenteras i Lovisa stads huvudbibliotek, Drottninggatan 3 och kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A under tiden 26.11–8.12.2020 då dessa har öppet. Dessutom ordnar arbetsgruppen Kulturkaffe på distans tisdag 8.12.2020 klockan 18–19.30 där du också kan ge respons om programmet.

Arbetsgruppen som bereder programmet sammankommer efter detta och behandlar responsen och skickar programutkastet vidare till nämnderna för utlåtande. Programutkastet kommer senast i början av år 2021 upp till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för behandling.

Till kärnarbetsgruppen hör chefen för kultur- och fritidsväsendet, en kulturproducent, direktören för centralen för bildning och välfärd, bibliotekschefen, direktören centralen för näringsliv och infrastruktur, turistsekreteraren, näringslivschefen, samt medlemmar utsedda av näringslivs- intrastrukturnämnden och välfärdsnämnden. Museiintendenten hörs som inbjuden sakkunnig. Uppgiften som sekreterare och sammankallande för arbetsgruppen alternerar mellan kulturproducenten och turistsekreteraren. Ordförande för arbetsgruppen är stadsstyrelsens ordförande.

Mer information:
direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi
direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka, tfn 040 630 2811, sari.paljakka@loviisa.fi