Kommunernas roll i främjandet av sysselsättning stärks: Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025


Efter att Arbets- och näringsministeriet har offentliggjort sitt beslut att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025 inleder Finland ett nytt kapitel i utvecklingen av arbetskraft. Detta historiska beslut möjliggör ett mer omfattande inflytande för kommunerna i lokala sysselsättningsfrågor och för tjänsterna närmare kommuninvånarna.

Denna betydande reform, som har beretts noggrant tillsammans med kommunerna och andra intressentgrupper, fastställer en ny roll för kommunerna som tillhandahållare av basservicen. Arbets- och näringstjänster som staten har ansvarat för integreras i den kommunala basservicen tillsammans med till exempel utbildningstjänsterna och näringstjänsterna.

Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen framhäver att kommunerna genom denna ändring får nya verktyg i bruk för att främja sysselsättningen och öka livskraften. Karhunen betonar att reformen inte bara överför ansvaret från staten till kommunerna utan öppnar också nya möjligheter att utveckla ännu effektivare arbetskraftstjänster.

Bildandet av sysselsättningsområden, av vilka finns det sammanlagt 45, ger kommunerna möjlighet att organisera tjänsterna administrativt enligt sina egna behov. Detta regionala tillvägagångssätt säkerställer att lokala omständigheter och behov beaktas i planeringen och förverkligandet av tjänsterna.

Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina tackar kommunerna för deras aktiva deltagande i beredningsarbetet och understryker att Kommunförbundet kommer att stödja kommunerna vid förändringen för att säkerställa en smidig övergång och ett lyckat övertagande av den nya uppgiften.

Reformen är inte begränsad bara till främjande av sysselsättningen utan den har också vidare konsekvenser för utvecklingen av regionernas livskraft. Kommunförbundets livskraftsdirektör Jarkko Huovinen betonar att kommunerna nu har ännu bättre möjligheter att utveckla tjänsterna så att de tar hänsyn till den lokala arbetsmarknadens särdrag och att locka kompetent arbetskraft till sina områden.

Vi informerar om reformen av arbets- och näringstjänsternas i takt med att den framskrider.

Kommunförbundets meddelande

Mer information
kommunforbundet.fi