Kompostera trädgårdsavfall på din egen gård eller för det till avfallsstationen – det är förbjudet att föra trädgårdsavfall till skogen eller parkområden

Till våren hör att snygga upp och kratta gårdar. Tyvärr för många hemträdgårdsmästare ris och annat krattningsavfall till den närmaste skogen eller stadens eller kommunens mark. Det är emellertid förbjudet och orsakar bland annat spridning av skadliga främmande arter, övergödning, igentäppning av diken och estetisk olägenhet. Den som för trädgårdsavfall till någon annans mark gör sig även skyldig till att bryta mot nedskräpningsförbudet i avfallslagen samt till besittningsintrång i den andras fastighet enligt strafflagen.

Utnyttja trädgårdsavfallet på den egna gården

Det bästa sättet att behandla trädgårdsavfall är att utnyttja det på den egna fastigheten. Miljövårdsenheten i Lovisa stad rekommenderar att man alltid när det är möjligt komposterar eller flisar trädgårdsavfallet på den egna fastigheten. Genom att kompostera får man mylla av trädgårdsavfallet och genom att flisa blir ris flis som kan användas som kompostströ eller som täckmaterial. Trädlöv kan finhackas med gräsklippare och fungerar då som ett näringstillskott för gräsmattan eller planteringarna.

Många skadliga främmande arter har spridit sig till naturen via skottkärran

Skadliga främmande arter som inte tillhör vår ursprungliga natur sprider sig effektivt via trädgårdsavfall som förts till grönområden. Spansk skogssnigel som ställvis redan påträffats i massor även i Lovisa trivs bra och förökar sig effektivt i dessa trädgårdsavfallshögar som dumpats i skogar och parkområden. Att dumpa trädgårdsavfall i grönområden försvårar bekämpning av främmande arter.

Det trädgårdsavfall som förts till den närmaste skogen kan även bidra till övergödning av växtligheten och förändring av artsammansättningen. Övergödningen skadar särskilt sådana arter som är vana vid näringsfattiga levnadsförhållanden i karga livsmiljöer. De mångsidiga ängsarterna försvinner när sådana arter som gynnas av näringsämnen från trädgårdsavfall, till exempel nässlor, tar över.

Jättebalsaminen är en skadlig främmande art som lätt sprider sig till naturen med trädgårdsavfall. Foto: Heidi Lyytikäinen

Förbjudet att bränna avfall i tätt bebodda områden

Miljövårdsenheten påminner att det är förbjudet att bränna avfall, inklusive trädgårdsavfall, i tätt bebodda områden. I glesbygdsområden får man bränna ringa mängder torra ris och kvistar genom öppen bränning, men inte heller då får bränningen inte förorsaka några olägenheter för grannarna eller miljön. Därför ska man välja brännplatsen noggrant och kolla vindens styrka och eventuell varning för skogsbrand innan man börjar bränna avfall. Det rekommenderas dock alltid att man istället för bränningen utnyttjar ris som flis eller för dem till avfallsstationen.

Mottagningsplatser för trädgårdsavfall i Lovisa och Lappträsk

Om det inte är möjligt att hantera ris och krattningsavfall på den egna fastigheten, ska trädgårdsavfall föras till behandlingsplatser som reserverats för det. Avfallsstationerna i Lovisa tar avgiftsfritt emot trädgårdsavfall från hushållen.

Obs! Avfall med främmande arter från trädgården är blandavfall, och det ska packas i sopsäckar och föras till avfallsstationen. Avfallsstationerna i Lovisa tar emot avgiftsfritt små lass från hushåll som innehåller avfall med främmande arter.

Mer information om mottagningsplatserna, priserna och öppettiderna:

Lovisa avfallsstation på Rosk’n Rolls webbplats

Strömfors avfallsstation på Rosk’n Rolls webbplats

Lappträsks avfallsstation (Korsmalm) på Kymenlaakson Jätes webbplats.

Läs mer om främmande arter på naturvårdens sidor.

Mer information i miljövårdsenheten ges av:
– miljövårdsinspektör Maud Östman, tfn 0440 555 413
– miljövårdssekreterare Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373

– e-post: ymparisto@loviisa.fi eller fornamn.efternamn@loviisa.fi