Främmande arter

Jättelokan är en främmande art som effektivt erövrar naturen, orsakar svåra brännskadeliknande blåsor på huden och sänker värdet på rekreationsanvändning av naturen. I Finland är det emellertid ännu möjligt att bli av med den.

Jättelokan sprids snabbt och effektivt även utanför trädgårdarna och erövrar varaktigt de endemiska växternas utbredningsområden. Det verkar inte finnas sådana växter i vår natur som kunde konkurrera med jättelokan och den har inga nämnvärda naturliga skadedjur.

Lovisa stad svarar för bekämpningen av jätteloka på allmänna områden och när det är frågan om ett betydande allmänt intresse. Markägaren ska ta hand om skötseln av jätteloka på sin egen fastighet, varifrån växten lätt kan lyckas så sig även till allmänna områden.

Paragraf § 43 i naturvårdslagen (1096/1996) förbjuder spridning av en art av främmande ursprung utanför den egna tomten, om det finns anledning att befara att arten kan ge upphov till ett permanent bestånd.

Be om råd

  • Det är viktigt att reagera omedelbart på förekomsten av jätteloka när du observerar den.
  • Om det egna kunnandet och kunskaperna inte är tillräckliga, lönar det sig och man skall be om råd och hjälp.
  • I kommunen får du råd av parkenheten.
  • Också aktörerna inom trädgårdsbranschen har yrkeskunnighet för bekämpningen av jätteloka.

Andra främmande arter är till exempel vresros, lupin, jättebalsamin och spansk skogssnigel.

Jätteloka. Bild: Terhi Ryttäri