Främmande arter

Tar komposten hand om ditt trädgårdsavfall eller är destinationen för avfallet en närliggande skog? Främmande arter sprider sig effektivt till exempel just med trädgårdsavfall. I naturen är de främmande arterna ett hot mot mångfalden.

 

Vad är en främmande art?

Främmande arter är växt- eller djurarter som inte hade kunnat etalbera sig i vår ursprungliga natur utan hjälp. Det är alltså fråga om arter som människan spritt antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Främmande arter är globalt den näst viktigaste orsaken till att naturens mångfald är hotad, enbart förstörelsen av livsmiljöer utgör ett större hot. Vissa främmande arter orsakar stora skador för bland annat jord- och skogsbruk.

Främmande arter i Finland är till exempel jättelokor, vresros, blomsterlupin, jättebalsamin och spansk skogssnigel samt mink, mårdhund och kanin.

I portalen för främmande arter i Finland hittar du rikligt med information om främmande arter, om hur man känner igen dem och om hur man bekämpar dem.

Jätteloka Bild: Terhi Ryttäri

Rapportera dina observationer!

Det är speciellt viktigt att rapportera om observationer som gäller främmande arter som betraktas som skadliga. Observationer kan du rapportera här.

Skadliga främmande arter är bland annat jättelokorna och jättebalsaminen. Det är också speciellt viktigt att rapportera observationer om asiatisk långhorning, signalkräfta, skunkkalla och bisamråtta.

Jättebalsamin Bild: Terhi Ryttäri