Främmande arter

Tar komposten hand om ditt trädgårdsavfall eller är destinationen för avfallet en närliggande skog? Främmande arter sprider sig effektivt till exempel just med trädgårdsavfall. I naturen är de främmande arterna ett hot mot mångfalden.

Vad är en främmande art?

Främmande arter är växt- eller djurarter som inte hade kunnat etalbera sig i vår ursprungliga natur utan hjälp. Det är alltså fråga om arter som människan spritt antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Främmande arter är globalt den näst viktigaste orsaken till att naturens mångfald är hotad, enbart förstörelsen av livsmiljöer utgör ett större hot. Vissa främmande arter orsakar stora skador för bland annat jord- och skogsbruk.

Främmande arter i Finland är till exempel jättelokor, vresros, blomsterlupin, jättebalsamin och spansk skogssnigel samt mink, mårdhund och kanin.

I portalen för främmande arter i Finland hittar du rikligt med information om främmande arter, om hur man känner igen dem och om hur man bekämpar dem.

Jätteloka Bild: Terhi Ryttäri

Hur sprider sig främmande arter till naturen?

Många främmande arter har spridit sig till naturen från trädgårdar och via trädgårdsavfall som dumpats i naturen. Ett skottkärrslass med jord och växtavfall som fraktats från trädgården till närskogen kan innehålla frön eller bitar av rötter, vilket kan leda till att en främmande art får fotfäste i naturen. Av de främmande djurarterna sprider sig speciellt spansk skogssniger effektivt från en trädgård till en annan eller till naturen via rotklumpar.

Det är enligt lag förbjudet hålla, föda upp eller odla, plantera eller på motsvarande sätt behandla en främmande art så att den kan komma ut i miljön.

Bekämpningen av främmande arter i Lovisa

I Lovisa stad riktas resurserna på att bekämpa jätteloka. Övriga främmande arter bekämpas enligt de resurser som finns att tillgå, och då i första han på naturskyddsområden i stadens ägo samt på viktiga livsmiljöer. År 2018 bekämpades förutom jätteloka också jättebalsamin och häggmispel.

Stadens parkenhet erbjuder bekämpning av jätteloka till självkostnadspris på privata fastigheter. Ta kontakt med stadsträdgårdsmästaren om du behöver hjälp med att bekämpa jätteloka.

Rapportera dina observationer!

Det är speciellt viktigt att rapportera om observationer som gäller främmande arter som betraktas som skadliga. Observationer kan du rapportera här.

Skadliga främmande arter är bland annat jättelokorna och jättebalsaminen. Det är också speciellt viktigt att rapportera observationer om asiatisk långhorning, signalkräfta, skunkkalla och bisamråtta.

Jättebalsamin Bild: Terhi Ryttäri

Invasiva främmande arter från hushåll tas emot utan avgift

Rosk’n Rolls avfallsstationer tar avgiftsfritt emot invasiva främmande växtarter och spanska skogssniglar från hushåll.

Invasiva främmande arter hör till blandavfallet och går till avfallsförbränningen. Blandavfallet är vanligtvis avgiftsbelagt, men gällande invasiva främmande arter har Rosk’n Roll beslutat sig för att göra ett undantag.

Små lass från hushåll tas avgiftsfritt emot på Rosk’n Rolls verksamhetsområde. Alla invasiva främmande arter ska vara ordentligt packade i sopsäckar.

De så kallade stora lassen som kommer med traktor eller lastbil samt företagens alla lass med invasiva arter är fortfarande avgiftsbelagt blandavfall. Avfallsstationerna i Lovisa och Strömfors tar emot under två kubikmeters partier per gång.

Mer information: rosknroll.fi