Kungsdammen i Lovisa värnar om naturens mångfald och historia

Vårens solstrålar reflekteras i ytan på Kungsdammen när man vandrar längs stranden. Dammen omges av Hagalunds frodiga ädelskog, vars lövverk ger skugga och skydd åt en mängd olika organismer och växter. Vyn är förtrollande.

Ädelskogen i Hagalund är skyddad med stöd av naturvårdslagen

Kungsdammens norra och östra strand kantas av Hagalunds ädelskog. Skogsdungen har kommit till naturligt och består till betydande del av ädla lövträd. Dylika livsmiljöer är skyddade med stöd av naturvårdslagen, och deras naturvärden får därför inte förstöras eller försämras.

Kungsdammens historiska värde

Kungsdammen och dess omgivning har ett betydande historiskt värde och ett betydande värde för den biologiska mångfalden. Kungsdammen blev till på 1750-talet i samband med grundläggningsarbetena för bastion Adolf Fredrik. Befästningsarbetet avbröts före ingången av 1800-talet, och den utgrävda plats som fanns kvar fylldes med vatten och bildade den nuvarande Kungsdammen.

Principen om kontrollerad vildvuxenhet

Kungsdammens omgivning sköts med principen om kontrollerad vildvuxenhet, vilket innebär att området utvecklas naturligt utan alltför stora mänskliga ingrepp. Denna princip syftar till att upprätthålla och främja den ekologiska balansen och mångfalden i området. Detta tillvägagångssätt gynnar den lokala naturen och samhället.

Lovisa stads engagemang

Lovisa stad har förbundit sig att bevara Kungsdammen och dess omgivning som ett värdefullt natur- och kulturarvsobjekt. Vi hoppas att lokalbefolkningen och besökare uppskattar och respekterar denna unika miljö så att vi tillsammans kan se till att den bevaras för kommande generationer.

Välkommen på besök

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur