Landsbygdsenheten i Lovisa stad främjar hållbar utveckling – åkermark arrenderas ut för odling!

Landsbygdsenheten i Lovisa stad främjar hållbar utveckling och välbefinnande, såväl på landsbygden som i staden, genom att åren 2024–2028 arrendera ut åkermark till invånarna.

Med hjälp av arrendering av åkermark har staden redan i årtionden effektivt utnyttjat sina markområden. Denna hållbara praxis har erbjudit invånarna en möjlighet att odla och att aktivt delta i utövandet av jordbruk. Detta stöder också Lovisa stads gröna värderingar samt stadens strategi där staden har förbundit sig till att bevara den biologiska mångfalden.

Odling på Lovisa stads arrenderade åkermark gör det också möjligt att producera närmat vilket i bästa fall minskar på utsläppen i samband med livsmedelstransporterna och stöder den lokala ekonomin. Tack vare odlingen av åkermarken kan invånarna dessutom lära sig om och delta i livsmedelsproduktionen vilket ökar miljömedvetenheten och gemenskapen.

Lovisa stad begär bindande anbud om arrendering av åkerskiften för odling. Totalt 39 åkerskiften arrenderas ut, sammanlagt 82,55 hektar. 

Lämna anbud senast 27.11.2023 klockan 16.00 i ett slutet kuvert. Märk kuvertet med texten ”åkerarrende”. Lämna anbudet till landsbygdsenheten, Bäckasgränd 1 A, 07880 Liljendal, eller till Lovinfo, Mariegatan 12, 07900 Lovisa.

En lista över åkerskiften och kartor finns på stadens webbplats

Mer information

Lovisa stad

Sam Vickholm
landsbygdschef
tfn 040 521 81 28