Livskraftsforum: Livskraften i Lovisa utvecklas med ett långfristigt samarbete och en öppen dialog

Elinvoimafoorumi Livskraftsforum

Lovisa stad och Lovisa Företagare rf grundade i slutet av 2021 ett gemensamt Livskraftsforum. Det intensifierade samarbetet har bringat lyckanden och resultat redan under det första året. Om dessa berättades måndag 27.2.2023 under Livskraftsforums informationsmöte för medierna.

– Att utveckla livskraften och näringslivet är ett långfristigt arbete – ett arbete där vi nu kommit bra igång, konstaterar ordförande för Livskraftforum Otto Andersson.

Ett tema som tagits upp för diskussion via Livskraftsforum är främjande av skärgårdsturism i östra Finska viken.

– Vi har fört fram utvecklandet av skärgårdsturismen även med grannkommunerna. Vårt mål är att få ärendet som nedtecknat i regeringsprogrammet, berättar Otto Andersson.

Goda nyheter från företagsfältet

Vad gäller näringslivet har det under året hörts rikligt med goda nyheter angående Lovisa, som det nyaste att Fortums kraftverk i Lovisa fått ett fortsatt tillstånd att fortsätta kärnkraftverksverksamhet i Lovisa ända till 2050.

– Det fortsatta drifttillståndet innebär att arbetsplatserna på Fortum stannar ännu länge i Lovisa. Dessutom finns det arbete för underleverantörer. I kommunalekonomin steg vikten av samfundsskatten i jämförelse med inkomstskatten, av vilken nu den största delen går till välfärdsområdena. Sålunda betonas i kommunernas ekonomi vikten av företag som genererar samfunds- och fastighetsskatter, säger Lovisa stads stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

I Lovisa grundades 95 företag 2022. Här sågs en liten tillväxt jämfört med det tidigare. Betydande var att antalet företag som avslutat sin verksamhet klart underskred det tidigare. Nettoförändringen i totala antalet företag var 71.

– Efter Fortum är vårt näst största företag Loval, där antalet arbetsplatser förra året ökade med 130 och som bäst diskuteras en utvidgning av företaget. Kollektivtrafiken har förbättrats den senaste tiden, tacket för det går till bussbolagen och närings-, trafik- och miljöcentralen. Den nya vägsträckningen för Atomvägen reds ut och Bostadsmässprojektet framskrider på ett angenämt sätt – byggnadsentreprenaderna på mässområdet har redan sysselsatt nästan 30 Lovisaföretag, summar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom lyckandena för 2022.

Företagen får ett nytt tillägg till anställning med läroavtal

Lovisa stad har hört företagens önskemål bland annat i att få kompetent arbetskraft. Näringslivs- och infrastrukturnämnden har just beslutat om betalande av matchningstillägg för arbetsgivare inom den privata eller tredje sektorn, som på läroavtalsgrund anställer en Lovisabo som studerar inom andra stadiet. Verksamhetsprocessen som anknyter till företagstomter och utplaceringen av företag har även gjorts smidigare.

– Vi har fått planläggningen snabbare och förstockningarna inom avgörandena som gäller planeringsbehov och undantagsloven har nystats upp; deras behandlingstid är nu två månader. Bygglovens behandlingstid är 1–3 månader, lite beroende på situationen, berättar direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka.

Lovisa siktar på att bli Finlands företagarvänligaste stad

Ur Lovisa Företagare rf:s synvinkel har samarbetet mellan företagarna och staden nu tagits till en ny högre nivå.

– Vi har höjt på ribban och siktar högt i målen: det att Lovisa är Finlands företagarvänligaste stad, säger ordförande för Lovisa Företagare rf Janine Henriksson-Wiberg.

Lovisa Företagare rf har gjort en undersökning om hurdan företagarna och övriga intressentgrupper upplever näringslivet i Lovisa att vara och vad som bör utvecklas. Undersökningsresultaten publiceras 7.3.2023 och resultaten behandlas tillsammans under ett livskraftsseminarium 21.4.2023.

– I Lovisa kan man även på hela Finlands skala se exceptionell förbindelse mellan näringslivet och kommunen till gemensamma mål och sysslor. Resultat kan ses redan i en så här kort tid, berömmer Cursor Oy:s verkställande direktör David Lindström.

Livskraftsforum är ett inofficiellt samarbetsorgan genom vilket man gör utvecklingsarbete för att förverkliga målen i Livskraftsprogrammet som Lovisa Företagare rf upprättade 2021 och i Lovisa stads strategi. Utöver representanterna för Lovisa Företagare rf samt Lovisa stads förtroendemannaledning och ledade tjänsteinnehavare deltar i forumets verksamhet Cursor Oy, med vilken Lovisa stad har ett avtal om utveckling av näringslivstjänster.

På bilden från vänster David Lindström, Arja Isotalo, Jan D. Oker-Blom, Otto Andersson, Petri Hyvönen, Janine Henriksson-Wiberg, Mikael Karlsson, Elina Reijasalo, Jouni Malmivaara och Sari Paljakka.