Lovisa beviljades utvecklingsunderstöd för biblioteken– skolsamarbete i fokus

Projektets logo

Lovisa stadsbibliotek har fått statsunderstöd från regionförvaltningsverket i Södra Finland för att utveckla biblioteksverksamhet.
Utvecklingsunderstödet söktes med temat ”Bekant och fungerande bibliotekssamarbete – nya modeller som del av verksamhet”.

Syftet med utvecklingsprojektet i Lovisa är att utveckla och etablera samarbete mellan biblioteket och skolan. I projektet tillämpas principerna inom tjänsteutformning: verksamheten och tjänsterna utvecklas utgående från människor. Målet är att utforma användningsupplevelsen för de tjänster som biblioteket erbjuder till skolorna på ett sådant sätt att resurserna kan användas effektivare för att betjäna projektets viktigaste målgrupp – elever.

Både huvudbiblioteket och närbiblioteken samarbetar kontinuerligt med skolorna genom att sammanställa boktips som uppmuntrar eleverna att läsa och genom att ordna sagostunder, olika temaguidningar och undervisning i informationssökning och i hur man använder ett bibliotek. Behovet att utveckla verksamheten och använda resurserna effektivare har dock tagits upp under den senaste tiden.

Med medvetet och kollegialt samarbete mellan skolan och biblioteket kan skapas en öppen verksamhetskultur och främjas till exempel läsandets glädje, multilitteracitet och jämlikhet.

”Biblioteksverksamheten bidrar till att stärka elevernas allmänbildning och till att bredda och vidga deras världsbild. Tillsammans handleder skolan och biblioteket eleverna till livslångt lärande och aktivt medborgarskap.” (Lovisa stads läroplan 2016)

Mer information: Jaana Laaksonen, Projektkoordinator – Bekant och fungerande bibliotekssamarbete

+358 44 055 54 99 jaana.laaksonen@loviisa.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljade våren 2020 utvecklingsunderstöd för biblioteken till sammanlagt 25 projekt. Med understöden skapas nya verksamhetsmodeller för biblioteken när det gäller tjänsternas genomslagskraft och tillgänglighet. Med utvecklingsunderstöden för biblioteken stöds bibliotekens föränderliga verksamhet runt i Finland. Syftet med understöden är att stärka i synnerhet tillgången till bibliotekens tjänster och främja läsning som hobby.

Regionförvaltningsverken beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet, bibliotek och idrottsprojekt. Syftet med understöden är att stärka i synnerhet tillgången till bibliotekens tjänster och främja läsning som hobby.