Lovisa centrum görs tryggare med trygghetsenkät och -promenad

Lovisa stad ordnade en trygghetspromenad 15.11.2022 i centrum tillsammans med Lovisa Föreningar rf. Inför promenaden ville staden få höra om invånarnas upplevelser av trygghet och otrygghet. Höstens enkät om eventuella otrygga ställen i Lovisa centrum besvarades av 157 personer. Resultaten behandlades i stadens ledningsgrupp 14.11.2022.

I promenaden deltog sakkunniga inom olika verksamheter i staden och ledamöter i Lovisa Föreningar rf:s styrelse. Trygghetspromenader har ordnats sedan 2016, och nu har man hunnit gå genom alla tätortsområden i Lovisa förutom Pernå kyrkby.

– Trots att mycket av det som kom fram vid promenaden och enkäten är frågor som är bekanta för oss sedan tidigare, fanns det också sådant som vi direkt kan lägga på arbetslistan, konstaterar infrastrukturchef Markus Lindroos.

Observationer förs också vidare till politiskt beslutsfattande och till exempel till Närings-, trafik- och miljöcentralen.

– Det lönar sig ändå inte att vänta på följande enkät. Den bästa kanalen för att berätta för staden om till exempel gatlyktor där lampan brunnit ut är vår elektroniska blankett på adressen loviisa.fi/sv/respons. Från den styrs informationen till rätt person på ett effektivt sätt, tipsar Lindroos.

Enkätens resultat

81 procent av dem som besvarat enkäten upplevde sig vara trygga eller rätt trygga då de rör sig i Lovisa centrum. 89 procent bodde i centrum. 78 procent av dem som svarat på enkäten var i arbetsför ålder. De primära källorna till upplevd otrygghet var trafiken på Mannerheimgatan, skolgårdarna efter skoldagen, Kapellparken i skymningen, trafiken på Skärgårdsvägen och otillräcklig belysning på allmänt plan.

– Det finns skäl att notera att en stor majoritet av svaren gäller trafiken och att Lovisa centrum i övrigt uppfattas som ett tryggt ställe, påpekar välfärdsplanerare Päivi Hämäläinen. – Ett viktigt steg för att förbättra säkerheten vore att följa hastighetsbegränsningarna i centrum. Och vid denna tid av året lönar det sig absolut att använda reflex!