Lovisa går med i miljöministeriets program Hållbara städer

Lovisa har valts med i miljöministeriets program Hållbara städer.

Programmet för hållbara städer främjar en hållbar utveckling i städer och kommuner när det gäller såväl stadsutveckling i praktiken som strategisk ledning. Huvudtemana för programmet är koldioxidsnåla städer, smarta städer, friska städer och socialt hållbara städer. Programmet efterlyser framför allt nya lösningar på utmaningar som antingen förenar dessa teman eller som faller mellan dem.

Cirka 30 städer och kommuner med invånarantal mellan 10 000-100 000 valdes med i programmet. Programmet förutsätter att de medvalda kommunerna och städerna har intresse att föra bland annat hållbar utveckling vidare i kommunstrategin och se till att det förverkligas.

Lovisa stad har utnämnt tre tjänstemän med i programmet: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen och direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur Joakim Holmström.

Genom programmet stöds på partnerskapsbasis särskilt städernas egen verksamhet för hållbar stadsutveckling. Programmet är också ett centralt arbetsredskap för strategiskt samarbete kring stadsutveckling och för statsrådets stadspolitik som helhet.

Arbetet är bl.a. inriktat på att behandla städernas gemensamma hållbarhetsutmaningar, ta fram nya lösningar genom praktiska försök och utvecklingsprojekt, främja tillämpningen av god praxis i flera olika sammanhang och stärka det internationella utbytet av erfarenheter.

Som ett resultat av detta uppstår nya slags partnerskap och tvärsektoriellt samarbete, nya testade lösningar för hållbar stadsutveckling, nationella exempel på pionjärverksamhet och nya affärsmöjligheter samt en modell för hur god praxis kan tillämpas i bredare skala. Dessa resultat bidrar till en stadsutveckling som i högre grad är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar och baserar sig på partnerskap mellan staten och städerna.

Det femåriga programmet genomförs under perioden 2019-2023. Programmet samordnas av miljöministeriet, och i samarbetet deltar städer, kommuner, flera ministerier och andra aktörer inom hållbar stadsutveckling. Verksamheten influeras bl.a. av FN:s nya stadsutvecklingsagenda samt av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.

Programmet är avgiftsfritt för deltagare förutom möjliga resekostnader.