Lovisa kulturbad – SKAPA-projektet startar

Johanna M. Lönnfors.

Lovisa stads kulturtjänster har för 2023 beviljats 80 000 euro av Svenska kulturfonden inom ramen för fondens SKAPA-projekt. Syftet är att kartlägga möjligheterna att utöka antalet barn och ungdomar inom konstfostran och samtidigt lyfta fram konstfostran som en naturlig del inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Lovisa kulturbad och SKAPA-projektet strävar efter att stärka barns och ungas välmående genom ökad tillgänglighet genom att bidra till att fler får delta i konstundervisning.

Målsättningen för projektet är att skapa långsiktiga samarbeten och nya strukturer inom konstfostran och att nå ut till underrepresenterade grupper inom konstundervisning. Målet är att projektet breddar utbudet av undervisning i olika konstämnen och skapar flera möjligheter till tvärkonstnärligt samarbete.

Musikmagister Johanna Lönnfors är SKAPA-projektets nya kulturbadskoordinator från och med 1.3.2023. En styrgrupp utnämns för projektet och verksamheten startar med kartläggning av möjligheterna och ett pilotprojekt under hösten 2023. Lovisa stads SKAPA-projekt är till en början ettårigt och innehåller utvärdering enligt fondens anvisningar. Det är möjligt att ansöka om SKAPA-pengar på nytt inför 2024 och Svenska Kulturfondens projekt är treårigt. Tanken är att fortsätta kulturbadsverksamheten och erbjuda konstundervisning efter pilotåret, som en del av stadens verksamhet.

Många forskningsresultat visar att konstundervisning gör att vi mår bättre. Den stärker barns och ungas självkänsla, välmående, empati, identitet och kreativitet. Kostundervisning ger redskap för yrkeslivet och livet i stort, det visar bland annat hjärnforskare Minna Huotilainens forskning.

Mer information:

Lovisa kulturbad SKAPA, kulturbadskoordinator Johanna M. Lönnfors, tfn 040 663 57 32, ext-johanna.m.lonnfors@loviisa.fi

Johanna M. Lönnfors

Läs mer om ämnet:

Information om barnkultur och konstfostran på vår webbplats

Svenska kulturfondens SKAPA-bidrag

Taideyliopisto – Taidekasvatus (på finska)

Musiikki ja oppiminen aivotutkimuksen valossa, Huotilainen, Minna, Opetushallitus 2009 (PDF på finska).