Lovisa landsbygdsenhets kampanj Land i sikte! kallar till samarbete


”Land i sikte!” är ett vårtecken som gläder många odlare. Landsbygdsenheten i Lovisa stad inleder en inspirerande och delaktiggörande kampanj, ”Land i sikte!”, vars syfte är att öka kunskap och stärka och stöda det regionala samarbetet på landsbygden. Med hjälp av kampanjen ämnar man också lyfta fram frågor som är viktiga ur samhällsperspektiv, såsom klimatförändringen. Klimatförändringen är ett viktigt och aktuellt ämne som också berör landsbygdsnäringarna.

”Lovisa stad har i sin strategi förbundit sig att bevara naturens mångfald. Detta engagemang syns hela tiden allt tydligare också i landsbygdsenhetens vardag. Att dela kunskap och diskutera öppet är hörnstenar i vår verksamhet. Vi vill skapa en öppen och delaktiggörande miljö, där alla aktörer i regionen har möjlighet att påverka och lära sig nytt”, säger landsbygdschef Sam Vickholm.

Information om bland annat odlarstöd

Kärnan i kampanjen består av en rad utbildningstillfällen som ger odlarna värdefull information om aktuella frågor såsom ändringar i villkoren för stöd och ny teknik. Utöver dessa evenemang understryker kampanjen ”Land i sikte!” öppen diskussion och spridning av information, med vilka man skapar en grund för kollektiv samverkan och lärande av nytt.

Landsbygdsenheten ordnade ett utbildningstillfälle i Liljendal på finska 3.4.2024 och ett på svenska 4.4.2024. Dessa informationstillfällen om stöd är välkomna vårtecken för odlarna. Under tillfällena behandlas bland annat aktuella förändringar i villkoren för stöd, nyttjande av ny teknik i övervakningen och kollektiv samverkan.

Kampanjen pågår under hela odlingssäsongen


Kampanjen pågår till hösten och inleds i maj 2024. Vi följer situationen på åkrarna under vegetationsperioden och stöder odlarna med meddelanden och evenemang om markens bördighet och varierande väderleksförhållanden.

Kom med och bygg upp ett hållbart landsbygdskollektiv och främja spridning av information genom att delta i de utbildningar och evenemang som landsbygdsenheten arrangerar. Tillsammans kan vi bygga en starkare landsbygd och en kunskapsbaserad framtid.

Tack för samarbetet!

Lovisa stad
landsbygdsenheten