Lovisa stad börjar sanera och restaurera marken på Bangården


Centralen för näringsliv- och infrastruktur i Lovisa stad meddelar att arbeten för att sanera och restaurera förorenad mark på Bangårdsområdet inleds vecka 26. Som första åtgärd inhägnas området, och därför stängs den skateboardplats som finns i området. Vi beklagar eventuella olägenheter som detta orsakar.

Arbetets längd och syfte

Sanerings- och restaureringsarbetet blir klart före utgången av augusti 2024. Arbetet är nödvändigt, för i området inleds senare i år markbyggnadsarbeten för centrumdaghemmet. Det är viktigt att säkerställa att marken har undersökts och förberetts på tillbörligt sätt innan större byggnadsarbeten inleds.

Markens betydelse och skydd

Marken har en stor inverkan på människors och miljöns välbefinnande, även om dess betydelse ofta förbises. Marken skyddas genom att förebygga föroreningar och genom att restaurera förorenade områden. På detta sätt säkerställer man en trygg och sund livsmiljö för alla som bor i området.

”Vi förstår att detta arbete kan orsaka tillfälliga störningar för dem som använder området. Vi gör dock vårt yttersta för att arbetet ska löpa så smidigt och snabbt som möjligt och för att minimera störningarna. Säkerhet och miljövård är våra högsta prioriteringar vid genomförandet av projektet”, konstaterar planeringsingenjör Suvi Peltola.

Med vänlig hälsning

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur