Lovisa stad inleder distribuering av skolluncher för elever i distansundervisning

Lovisa stad inleder onsdag 1.4.2020 distribuering av skolluncher för sådana elever inom den grundläggande utbildningen som undervisas på distans. Luncher distribueras till de familjer som meddelat att de önskar avhämta skolluncherna och har förbundit sig att göra detta. Matportionerna innefattar endast mat som värms upp, inte dryck, bröd eller sallad.

Centralen för bildning och välfärd kartlade förra veckan med en enkät avsedd för vårdnadshavarna behovet av skollunchdistribuering. Enkäten besvarades av 430 vårdnadshavare, varav knappa en tredjedel anmälde villighet att få luncher.

Luncher distribueras på fyra ställen:

  • Centrum, huvudingången till Edupoli klockan 13–15.
  • Strömfors kyrkoby, huvudingången till Kirkonkylän koulu klockan 15.30–16.
  • Liljendal, huvudingången till Sävträsk skola klockan 15.30–16.
  • Forsby, huvudingången till Forsby skola klockan 16.15–16.45.

Endast portioner som individuellt bekräftats levereras för avhämtning på onsdagen. Centralen för bildning och välfärd har försökt kontakta alla vårdnadshavare som meddelat intresse, men alla vårdnadshavare har inte nåtts. Vårdnadshavarna uppmanas att kolla sina obesvarade samtal eller sin e-post.

Matleveransen slutar omedelbart följande dag om en levererad portion inte avhämtas.

Avhämtningstiderna utanför centrumområdet är på sen eftermiddag så att de kunde underlätta lunchavhämtningsmöjligheterna även för vårdnadshavare som arbetar, ifall avhämtningsfärden är för lång eller för farlig för eleverna. Familjer kan också samarbeta så att flera familjers portioner avhämtas på en gång. Då är det viktigt att veta på vems namn portionen avhämtas. Under distributionen är det viktigt att komma ihåg säkerhetsavstånd för att minimera riskerna för smitta.

Anvisningar för förvaring och uppvärmning delas ut med matportionen.

Matportioner levereras inte till barn som deltar i småbarnspedagogik. De får en betalningsersättning för den tid som de inte är på dagvård.

Eventuella extraportioner, nya beställningar eller avbeställningar av portioner meddelas till Tuula Åminne (tuula.aminne@edu.loviisa.fi eller tfn 040 358 48 02). Behandlingstiden är två dygn. Man kan alltså inte få tilläggsportioner eller nya portioner till dagen efter den dag man meddelat om beställningen. Samma gäller avbeställningar.

Ytterligare uppgifter:

Centralen för bildning och välfärd, utvecklare Tuula Åminne, tfn 040 358 48 02, tuula.aminne@edu.loviisa.fi