Lovisa stad samarbetar med yrkeshögskolan LAB för att utreda parkeringen i centrum – Du hinner ännu svara på enkäten om parkering i centrum!

Lovisa stad och yrkeshögskolan LAB har startat ett samarbetsprojekt med syfte att utreda parkeringsmöjligheterna i Lovisa stads centrum. Projektet genomförs som en enkät, med vilken man kartlägger erfarenheter från personer som parkerar i centrum och utreder möjligheterna att förbättra centrumparkeringen.

Med enkäten samlar man in information bland annat om personliga erfarenheter, önskemål och utvecklingsförslag från personer som parkerar i centrum. Enkäten innehåller också frågor om cykelparkering och frågor riktade till bostadsaktiebolag om deras bilplatssituation och tillbyggnadsbehov.

Syftet med enkäten är att förbättra parkeringsmöjligheterna i Lovisa stads centrum för invånare, företag och besökare.

”Vi hoppas få in många olika synpunkter och förslag på hur parkeringen i centrum kan utvecklas, eftersom dessa kommer att ligga som grund för framtida beslut och konkreta åtgärder”, säger planläggare Sisko Jokinen.

Det tar endast 5 minuter att svara på enkäten och den är öppen för alla som vill dela med sig av sina åsikter och idéer för att förbättra parkeringen i centrum.

Enkäten kan besvaras till och med 9.4.2024 (länk till enkäten)

Tack för samarbetet!

Lovisa stad
stadsplaneringsavdelningen

Sisko Jokinen
planläggare
tfn 0440 555 344 (mån.–tors. kl. 9–11)