Lovisa stad skyddar sina skogar med statens skyddsprogram METSO

Lovisa stad skyddar några av sina skogar som till sin diversitet är allra mest betydande. Utgångsläget för skyddandet av skogar ligger vid frivillighet.
Inom Lovisa stad finns nu två nya privata naturskyddsområden, Skukulträsket norra och Farbrorsängen. Skyddsområdena grundades i slutet av 2022. Två andra skogsområden, Kejtala och Åkersön, kommer inom snar framtid att säljas till staten för att bli skyddsområden. Sammanlagt rör det sig om cirka 70 hektar skog.

”Skukulträskets nya naturskyddsområde kompletterar på ett fint sätt det övriga skyddsområdesnätverket i området” säger miljöchef Heidi Lyytikäinen. ”Skukulträsket är nu i sin helhet omgiven av skyddade skogar och stadens naturskyddsområde sammankopplar dessa skogar med privatägda Uvbergets naturskyddsområde som också den är nyligen grundad. Det börjar röra sig om en betydande helhet” konstaterar Lyytikäinen.

Skyddsbeslutet inverkar inte på användningen eller underhållet av Skukulträskets rutt, badbrygga eller grilltak.

Syftet med programmet METSO är bland annat att stoppa tillbakagången av skogsklädda naturtyper och skogsarter samt att etablera en gynnsam utveckling av naturens diversitet innan 2025.

Programmet METSO har som skyddsmetoder antingen att sälja skogen jämte marken till staten eller att grunda ett privat skyddsområde, då skogen är i skogsägarens ägo, men skogen lämnas utanför skogsbruksanvändning.

”Privata Lovisabor har skyddat totalt 220 hektar skog under de senaste fyra åren. I egenskap av att vara en stor markägare har Lovisa stad säkert möjlighet att ytterligare erbjuda objekt till programmet METSO” säger Lyytikäinen.

Ytterligare information av:

Lovisa stad

Näringslivs- och infrastrukturcentralen

Markus Lindroos, infrastrukturchef, tfn 050 382 75 50
Sam Vickholm, landsbygdschef, tfn 040 521 81 28
Mona Bäckman, stadsträdgårdsmästare, tfn 044 55 54 68
Heidi Lyytikäinen, miljöchef, tfn 044 055 53 73

YSA260273_Kukuljärvi pohjoinen
YSA260274_Farbrorsängen